ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор
по состоянию на 28 сентября 2004 года

<<< Главная страница | < Законодательство о научной, научно-технической и инновационной деятельности


 ПАСТАНОВА ПРЭЗIДЫУМА ДЗЯРЖАЎНАГА ВЫШЭЙШАГА АТЭСТАЦЫЙНАГА КАМIТЭТА
            РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
            23 красавiка 1997 г. N 72
             Пратакол N 7/5

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПАЛАЖЭННЯ АБ САВЕЦЕ ПА АБАРОНЕ ДЫСЕРТАЦЫЙ

    [Изменения и дополнения:
      Постановление Государственного высшего аттестационного
     комитета от 24 июня 1998 г. N 83 (зарегистрировано в
     Национальном реестре  -- N 8/1241  от 28.10.1999 г.)
     ;
      Постановление Государственного высшего аттестационного
     комитета от 28 октября 1998 г. N 124 (зарегистрировано в
     Национальном реестре  -- N 8/1248  от 28.10.1999 г.)
     


   Прэзiдыум пастанаўляе:
   Зацвердзiць прыкладзенае Палажэнне аб  савеце  па  абароне
дысертацый.

 Старшыня                        А.П.ДАСТАНКА

 Галоўны вучоны сакратар                 В.М.СНАПКО

                        ЗАЦВЕРДЖАНА
                        Пастанова прэзiдыума
                        ВАК Беларусi
                        23.04.1997 N 72

               ПАЛАЖЭННЕ
         аб савеце па абароне дысертацый

       1. Стварэнне i арганiзацыя работы саветаў
            па абароне дысертацый

   1.1. Саветы па абароне дысертацый у сiстэме атэстацыi навуковых
работнiкаў вышэйшай квалiфiкацыi Рэспублiкi Беларусь ствараюцца з
мэтай правядзення абароны дысертацый на атрыманне вучоных ступеняў
кандыдата навук i доктара навук. Саветы па абароне дысертацый
разглядаюць таксама пытаннi пазбаўлення i  аднаўлення  вучоных
ступеняў, апеляцыi на рашэннi саветаў, iншыя пытаннi, якiя звязаны з
прысуджэннем вучоных ступеняў. У сваёй рабоце саветы кiруюцца
Палажэннем аб Дзяржаўным вышэйшым атэстацыйным камiтэце Рэспублiкi
Беларусь, Палажэннем аб прысуджэннi вучоных ступеняў i прысваеннi
вучоных званняў, гэтым Палажэннем i iншымi нарматыўнымi дакументамi
Дзяржаўнага вышэйшага атэстацыйнага камiтэта Рэспублiкi Беларусь
(ВАК Беларусi).
   Саветы па абароне дысертацый нясуць адказнасць за якасць i
аб`ектыўнасць экспертызы дысертацый i абгрунтаванасць прымаемых
рашэнняў. Саветы абавязаны забяспечыць адзiнства патрабаванняў да
дысертацый i суiскальнiкаў вучоных ступеняў, высокi ўзровень якасцi
дысертацыйных работ.

   1.2. Саветы па абароне дысертацый ствараюцца па адной або
некалькiх блiзкiх спецыяльнасцях адпаведнай галiны навукi тэрмiнам
на 5 гадоў пры вышэйшых навучальных установах (ВНУ) i ўстановах
павышэння квалiфiкацыi, навуковых i навукова-вытворчых арганiзацыях
рэспублiкi, якiя маюць значныя дасягненнi ў адпаведных галiнах
навукi i забяспечаны навуковымi работнiкамi вышэйшай квалiфiкацыi па
канкрэтных спецыяльнасцях i галiнах навукi. У асобных выпадках пры
належным абгрунтаваннi ў савеце могуць быць прадстаўлены смежныя
галiны навукi. ВАК Беларусi зацвярджае склад саветаў па абароне
дысертацый на падставе хадайнiцтваў кiраўнiкоў гэтых устаноў i
арганiзацый, узгодненых з Нацыянальнай акадэмiяй навук Беларусi,
Акадэмiяй аграрных навук, мiнiстэрствамi i iншымi рэспублiканскiмi
органамi дзяржаўнага кiравання (па падпарадкаванасцi).
   У хадайнiцтве павiнна абгрунтоўвацца неабходнасць стварэння
савета, магчымасць i мэтазгоднасць яго работы ў гэтай арганiзацыi, а
таксама гарантавацца забеспячэнне неабходных умоў для работы савета
па абароне дысертацый. Да хадайнiцтва (форма 1.1) прыкладаюцца
звесткi пра членаў савета (формы 1.2а i 1.2б) i праект загада (форма
1.3).

   1.3. Для правядзення абароны дысертацый на атрыманне вучонай
ступенi доктара навук ствараюцца доктарскiя саветы па абароне
дысертацый, якiя маюць права праводзiць i абарону дысертацый на
атрыманне вучонай ступенi кандыдата навук. Доктарскiя саветы пры
станоўчых вынiках абароны хадайнiчаюць перад ВАК Беларусi  аб
прысуджэннi вучонай ступенi доктара навук i прысуджваюць вучоную
ступень кандыдата навук з наступным зацвярджэннем рашэння савета
прэзiдыумам ВАК Беларусi.
   Для правядзення абароны дысертацый на атрыманне вучонай ступенi
кандыдата навук ствараюцца кандыдацкiя саветы па абароне дысертацый.
Кандыдацкiя саветы пры станоўчых вынiках абароны  прысуджваюць
вучоную ступень кандыдата навук з наступным зацвярджэннем рашэння
савета прэзiдыумам ВАК Беларусi.
   Вучоная ступень доктара навук прысуджваецца прэзiдыумам ВАК
Беларусi на падставе хадайнiцтва савета па абароне дысертацый i з
улiкам заключэння адпаведнага экспертнага савета ВАК Беларусi.
   Вучоная ступень кандыдата навук прысуджваецца  саветам  па
абароне дысертацый, рашэнне якога з улiкам заключэння адпаведнага
экспертнага савета ВАК Беларусi зацвярджаецца ВАК Беларусi.

   1.4. У склад доктарскага савета ўключаюцца дактары навук.
Рэктар ВНУ або дырэктар навуковай арганiзацыi, якi мае вучоную
ступень кандыдата навук, можа быць членам доктарскага савета па
абароне дысертацый. Вучоным сакратаром доктарскага савета можа быць
кандыдат навук.
   У склад кандыдацкага савета ўключаюцца дактары i кандыдаты
навук.

   1.5. Склад савета па абароне дысертацый павiнен адпавядаць
наступным патрабаванням:
   у доктарскiм савеце павiнна быць не менш як чатыры дактары
навук па той спецыяльнасцi i ў той галiне навукi, па якiх савету
прадастаўлена права праводзiць абарону дысертацый; калi савету
прадастаўлена  права  правядзення  абароны  дысертацый  па
спецыяльнасцях, якiя належаць да смежных галiн навукi, то па кожнай
спецыяльнасцi ў складзе савета павiнна быць не менш як па чатыры
дактары адпаведнай галiны навукi;
   у кандыдацкiм савеце павiнна быць не менш як чатыры спецыялiсты
з вучонай ступенню па кожнай спецыяльнасцi i адпаведнай галiне
навукi, у тым лiку не менш як тры дактары навук;
   у складзе савета па абароне дысертацый па кожнай спецыяльнасцi,
як правiла, павiнна быць не менш як два супрацоўнiкi арганiзацыi,
пры якой ствараецца савет, - дактары той галiны навукi, па якой
савету прадастаўлена права правядзення абароны дысертацый;
   у складзе савета павiнны быць спецыялiсты з iншых арганiзацый,
як правiла, па кожнай спецыяльнасцi.
   Доктар навук мае права прадстаўляць у адным савеце да трох
спецыяльнасцяў,  а  кандыдат  навук - да дзвюх спецыяльнасцяў
адпаведнай галiны навукi, што павiнна быць пацверджана звесткамi пра
апублiкаваныя работы гэтых спецыялiстаў для кожнай спецыяльнасцi
адпаведнай галiны навукi (форма 1.2б). Колькасць членаў савета, якiя
забяспечваюць тры спецыяльнасцi, не павiнна перавышаць 30% агульнай
колькасцi членаў савета.
   Для ўключэння спецыялiста ў склад савета неабходна яго згода.
Пры гэтым кожны спецыялiст можа быць у складзе саветаў па абароне
дысертацый па месцы асноўнай працы i створаных у iншых арганiзацыях,
але не больш як у трох саветах.
   Склад савета, якi створаны для абароны дысертацый па адной
спецыяльнасцi адной галiны навукi, зацвярджаецца ў колькасцi не менш
як сем i не больш як дзевяць чалавек, па дзвюх спецыяльнасцях адной
галiны навукi цi па адной спецыяльнасцi дзвюх галiн навукi - не менш
як дзевяць i не больш як дванаццаць чалавек, па трох спецыяльнасцях
адной галiны навукi цi па адной спецыяльнасцi трох галiн навукi, або
па адной спецыяльнасцi адной галiны навукi i адной спецыяльнасцi
дзвюх галiн навукi - не менш як дванаццаць i не больш як пятнаццаць
чалавек. 
     __________________________________________________________
     Абзац  8  пункта  1.5  -  в  редакции  постановления
     Государственного высшего аттестационного комитета от 28
     октября 1998 г. N 124 (зарегистрировано в Национальном
     реестре -- N 8/1248 от 28.10.1999 г.)

      Склад савета зацвярджаецца ў колькасцi не менш як
     дзевяць i не больш як дваццаць адзiн чалавек.
     __________________________________________________________

   1.6. Старшынёй савета па абароне дысертацый назначаецца вядомы
вучоны, доктар навук. Ён павiнен быць супрацоўнiкам арганiзацыi, пры
якой ствараецца савет.  Рэктар  ВНУ  або  дырэктар  навуковай
арганiзацыi, якi мае вучоную ступень кандыдата навук, можа быць
старшынёй кандыдацкага савета па абароне дысертацый.
   Вучоны сакратар савета па абароне дысертацый павiнен быць, як
правiла, супрацоўнiкам арганiзацыi, у якой ствараецца савет.

   1.7. Змяненне персанальнага складу савета робiцца ВАК Беларусi
на падставе хадайнiцтваў кiраўнiкоў арганiзацый, пры якiх створаны
саветы, а таксама па iнiцыятыве ВАК Беларусi. Пры замене старшынi
савета па абароне дысертацый хадайнiцтва павiнна быць узгоднена з
адпаведным вышэйшым органам кiравання.
   У хадайнiцтве абгрунтоўваецца неабходнасць намечаных змяненняў.
Да хадайнiцтва прыкладаюцца  звесткi  пра  спецыялiстаў,  якiя
ўключаюцца ў савет (формы 1.2а i 1.2б), i праект загада (форма 1.4).
   Пры змяненнi пералiку спецыяльнасцяў або галiн навукi, па якiх
савету дадзена права праводзiць абарону дысертацый, незалежна ад
змянення яго складу дакументы на стварэнне савета пераафармляюцца
поўнасцю згодна з дзеючымi патрабаваннямi.

   1.8. Для правядзення разавай абароны доктарскай (кандыдацкай)
дысертацыi, якая прадугледжана п.24 Палажэння аб прысуджэннi вучоных
ступеняў i прысваеннi вучоных званняў, у склад савета па кожнай
спецыяльнасцi або галiне навукi, якой няма ў савеце, павiнны быць
уключаны дадатковыя члены савета з правам голасу (дактары той галiны
навукi, па якой дысертацыя прадстаўлена да абароны).
   Калi названыя дактары навук з`яўляюцца членамi iншых саветаў па
абароне дысертацый па той спецыяльнасцi i галiне навукi, па якой
праводзiцца абарона, савет пры прыняццi дысертацыi да абароны можа
самастойна пры iх згодзе адкрытым галасаваннем увесцi iх у свой
склад на адно пасяджэнне. У iншых выпадках старшыня савета загадзя
накiроўвае ў ВАК Беларусi хадайнiцтва аб павелiчэннi колькасцi
спецыяльнасцяў членам савета i (або) уключэннi ў склад савета
дадатковых членаў для правядзення разавай абароны  дысертацыi,
неабходныя звесткi (формы 1.2а i 1.2б) i праект загада (форма 1.5).
Гэтыя звесткi падаюцца на тых членаў савета, якiм павялiчваецца
колькасць спецыяльнасцяў, i на тых спецыялiстаў, якiя дадаткова
ўводзяцца ў склад савета.
   Для правядзення разавай абароны дысертацыi колькасць членаў
савета - дактароў навук па кожнай спецыяльнасцi i галiне навукi, да
якой належыць дысертацыя, павiнна быць не менш як тры пры абароне
доктарскай дысертацыi i не менш як два - кандыдацкай дысертацыi.

   1.9. Савет па абароне дысертацый мае права  звяртацца  ў
арганiзацыi па матэрыялы, неабходныя для больш поўнага, усебаковага
i  аб`ектыўнага разгляду дысертацыi i вынясення абгрунтаванага
рашэння.
   Савет па абароне дысертацый павiнен ствараць належныя ўмовы для
абароны  дысертацыi.  Суiскальнiку  забяспечваецца  магчымасць
азнаёмiцца з матэрыяламi, якiя маюць дачыненне да яго дысертацыi, а
таксама атрымаць квалiфiкаваную дапамогу ад кiраўнiцтва савета па
ўсiх пытаннях, звязаных з абаронай дысертацыi.

   1.10. На адным пасяджэннi савета можа быць арганiзавана адна
абарона дысертацыi або разгледжана адна дысертацыя, накiраваная ВАК
Беларусi ў савет для дадатковага заключэння. Колькасць пасяджэнняў
савета на працягу аднаго дня вызначаецца саветам.

   1.11. Пасяджэнне  савета  па  абароне  дысертацый  лiчыцца
правамоцным, калi ў яго рабоце прымаюць удзел не менш чым дзве трэцi
ад агульнай колькасцi яго членаў (уключаючы i дадатковых членаў,
уведзеных на разавую абарону), у тым лiку не менш як тры дактары
навук  па  кожнай  спецыяльнасцi  той галiны навукi, па якой
разглядаецца доктарская дысертацыя, i не менш як два дактары навук
па кожнай спецыяльнасцi той галiны навукi, па якой разглядаецца
кандыдацкая дысертацыя.

   1.12. Пасяджэнне савета па абароне дысертацый праводзiцца пад
кiраўнiцтвам старшынi савета або намеснiка старшынi савета.
   Старшыня (намеснiк  старшынi)  савета  не  можа  кiраваць
пасяджэннем, на якiм разглядаецца дысертацыя суiскальнiка, навуковым
кiраўнiком або кансультантам якога ён з`яўляецца.
   Калi старшыня  савета i яго намеснiк не могуць выконваць
вызначаныя абавязкi, старшынствуючым на такiм пасяджэннi савета
назначаецца член савета, як правiла, супрацоўнiк арганiзацыi, пры
якой створаны савет. Яго назначэнне афармляецца рашэннем савета па
абароне дысертацый, якое прымаецца адкрытым галасаваннем.
   Пры адсутнасцi вучонага сакратара савета па абароне дысертацый
або  калi  вучоны сакратар з`яўляецца навуковым кiраўнiком цi
кансультантам суiскальнiка, яго абавязкi можа выконваць iншы член
савета. Выконваючым абавязкi вучонага сакратара савета па абароне
дысертацый павiнен быць, як правiла, супрацоўнiк арганiзацыi, пры
якой створаны савет. Яго назначэнне афармляецца рашэннем савета па
абароне дысертацый, якое прымаецца адкрытым галасаваннем, пры гэтым
вызначаецца тэрмiн яго паўнамоцтваў.
   Калi адначасова адсутнiчаюць або не могуць выконваць свае
абавязкi старшыня, намеснiк старшынi i вучоны сакратар, пасяджэнне
савета па абароне дысертацый не праводзiцца.

   1.13. Рашэнне савета прымаецца тайным або адкрытым галасаваннем
у залежнасцi ад пытанняў, якiя разглядваюцца.
   Па пытаннях аб прысуджэннi, пазбаўленнi i аднаўленнi вучоных
ступеняў праводзiцца тайнае галасаванне; пры гэтым для прыняцця
рашэння неабходна, каб за яго прагаласавалi не менш як дзве трэцi
членаў савета, якiя прысутнiчалi на пасяджэннi.
   Пры адкрытым i тайным галасаваннi па iншых пытаннях  для
прыняцця рашэння дастаткова простай большасцi галасоў членаў савета,
якiя прысутнiчалi на пасяджэннi.
   Пратакол тайнага галасавання зацвярджаецца саветам адкрытым
галасаваннем.

   1.14. Пасяджэнне савета па абароне дысертацый  афармляецца
пратаколам,  якi  складаецца  адпаведна  стэнаграфiчнаму  або
магнiтафоннаму  запiсу  пасяджэння  i  падпiсваецца  старшынёй
(старшынствуючым  на  пасяджэннi)  i вучоным сакратаром савета
(выконваючым абавязкi вучонага сакратара). У пратаколе адзначаецца
час пачатку i заканчэння пасяджэння, прысутнасць членаў савета
(уключаючы дадатковых, для якiх паказваецца нумар i дата загада ВАК
Беларусi або шыфр савета i назва арганiзацыi, дзе названыя дактары
навук з`яўляюцца членамi савета па абароне дысертацый) з указаннем
iх вучоных ступеняў i шыфраў спецыяльнасцяў, прыводзяцца прозвiшчы
дактароў (кандыдатаў) навук са складу савета, якiя з`яўляюцца
спецыялiстамi  па  профiлю  разглядаемай  дысертацыi.  Пратакол
пасяджэння савета павiнен адлюстроўваць ход яго работы, дыскусiю i
вынiкi галасавання. Па вынiках галасавання прымаецца пастанова
савета, якая ўключаецца ў пратакол пасяджэння савета.
   Стэнаграфiчныя або магнiтафонныя запiсы пасяджэння савета па
абароне дысертацый захоўваюцца ў савеце на працягу аднаго года.

   1.15. Кожны год (да 15 студзеня) савет па абароне дысертацый
падае ў ВАК Беларусi справаздачу аб рабоце за год (форма 1.6).
Дзейнасць саветаў, якiя сваечасова не прадставiлi ў ВАК Беларусi
справаздачу аб сваёй рабоце за год, можа быць прыпынена.

         2. Папярэднi разгляд дысертацыi

   2.1. Папярэднi разгляд дысертацыi ажыццяўляецца ў два этапы.
   На першым  этапе  дысертацыя  па  прапанове  навуковага
падраздзялення арганiзацыi, у якой яна выконвалася, абмяркоўваецца
на пасяджэннi кафедры, лабараторыi, вучонага або iншага савета ў
складзе дактароў i кандыдатаў навук, якi зацверджаны рэктарам
(дырэктарам)  вышэйшай  навучальнай  (навуковай)  установы;  на
пасяджэнне могуць быць запрошаны спецыялiсты iншых падраздзяленняў.
   Па вынiках абмеркавання складаецца заключэнне адпаведна п.21
Палажэння аб прысуджэннi вучоных ступеняў i прысваеннi вучоных
званняў.
   Другi этап папярэдняга разгляду праводзiцца ў арганiзацыi, пры
якой створаны савет па абароне дысертацый, у якi  дысертацыя
прадстаўляецца да абароны.

   2.2. Пасля  атрымання  саветам па абароне дысертацый усiх
неабходных дакументаў па вызначаным пералiку (форма 2.1) старшыня
савета прымае дысертацыю для папярэдняга разгляду, назначае эксперта
з лiку членаў савета, спецыялiста па профiлю дысертацыi.
   Па даручэннi старшынi савета па абароне дысертацый арганiзуецца
навуковае  абмеркаванне  дысертацыi  на  пасяджэннi  вучонага
(навукова-тэхнiчнага) савета  або  на  пасяджэннi  навуковага
праблемнага савета (агульнага семiнара некалькiх падраздзяленняў або
спецыялiзаванага навуковага савета) ў складзе дактароў i кандыдатаў
навук па дадзенай або блiзкiх спецыяльнасцях арганiзацыi, пры якой
працуе савет па абароне дысертацый. На пасяджэнне могуць запрашацца
спецыялiсты з iншых арганiзацый. Эксперт рыхтуе праект пiсьмовага
заключэння гэтага навуковага органа i нясе адказнасць за яго
аб`ектыўнасць, абавязаны прысутнiчаць на пасяджэннi пры абмеркаваннi
дысертацыi.

   2.3. Заключэнне афармляецца ў выглядзе выпiскi з пратакола
пасяджэння дадзенага навуковага органа. У выпiсцы даецца пералiк
спецыялiстаў па профiлю разглядаемай дысертацыi, якiя прымалi ўдзел
у абмеркаваннi, з указаннем iх вучоных ступеняў. У заключэннi
павiнны быць адлюстраваны:
   - адпаведнасць тэмы дысертацыi профiлю савета па  абароне
дысертацый;
   - актуальнасць тэмы дысертацыi;
   - верагоднасць вынiкаў праведзеных даследаванняў;
   - ступень навiзны вынiкаў,  iх  навуковая,  практычная  i
эканамiчная значнасць;
   - рэкамендацыi па выкарыстаннi вынiкаў дысертацыi;
   - ацэнка  паўнаты  выкладу  асноўных вынiкаў дысертацыi ў
апублiкаваных работах з вызначэннем агульнай колькасцi работ i
старонак, у тым лiку колькасцi манаграфiй, артыкулаў у часопiсах,
зборнiках, выданнях арганiзацый i ўстаноў, матэрыялах навуковых
канферэнцый,  колькасцi  тэзiсаў  дакладаў, патэнтаў, аўтарскiх
пасведчанняў i iншых публiкацый; колькасцi навуковых работ без
сааўтараў;
   - адпаведнасць рукапiсу аўтарэферата зместу работы, вынiкам i
асноўным палажэнням, якiя выносяцца на абарону;
   - вывады з фармулёўкай, за што рэкамендуецца прысудзiць вучоную
ступень адпаведна п.13 або 14 Палажэння аб прысуджэннi вучоных
ступеняў i прысваеннi вучоных званняў або па якой прычыне гэта
рабiць немэтазгодна;
   - прапанова аб прыняццi дысертацыi да абароны або яе адхiленнi
з указаннем прычын;
   - пры станоўчым заключэннi аб магчымасцi абароны дысертацыi ў
дадзеным савеце - прапановы аб назначэннi афiцыйных апанентаў i
апанiруючай арганiзацыi, а пры неабходнасцi - аб увядзеннi ў склад
савета дадатковых членаў для правядзення разавай абароны.
   Заключэнне падпiсваецца  кiраўнiком  (старшынствуючым  на
пасяджэннi),  вучоным  сакратаром  навуковага  органа, на якiм
абмяркоўвалася дысертацыя, i экспертам - членам савета па абароне
дысертацый.

   2.4. Тэрмiны папярэдняга разгляду дысертацыi ў арганiзацыi, у
якой працуе савет па абароне дысертацый, не павiнны перавышаць двух
месяцаў для кандыдацкай i трох месяцаў для доктарскай дысертацыi з
дня падачы суiскальнiкам усiх неабходных дакументаў (форма 2.1).

   2.5. Па вынiках другога этапа папярэдняга разгляду дысертацыi
савет па абароне дысертацый адкрытым галасаваннем прымае дысертацыю
да абароны i назначае афiцыйных апанентаў, апанiруючую арганiзацыю,
у неабходных выпадках прымае рашэнне аб увядзеннi ў склад савета
дадатковых членаў згодна з п.1.8 гэтага Палажэння. Савет павiнен
атрымаць папярэднюю згоду прапанаваных апанентаў i спецыялiстаў,
якiя ўводзяцца ў склад савета. Савет даручае эксперту, назначанаму
згодна з п.2.2 гэтага Палажэння, падрыхтаваць праект заключэння
савета  па  абароне  дысертацый,  вызначае  дадатковы  пералiк
арганiзацый, у якiя будзе пасылацца аўтарэферат, дазваляе размножыць
аўтарэферат у вызначанай колькасцi экзэмпляраў i намячае дату
абароны. Дата абароны назначаецца з улiкам часу, патрэбнага для
перасылкi дысертацыi апанентам i апанiруючай арганiзацыi, месячнага
тэрмiну яе разгляду, падрыхтоўкi водгуку i забеспячэння магчымасцi
суiскальнiку за 5 дзён да абароны азнаёмiцца з  паступiўшымi
водгукамi.

   2.6. У праекце заключэння савета па абароне дысертацый павiнны
быць адзначаны:
   - найбольш  iстотныя  навуковыя вынiкi, атрыманыя асабiста
суiскальнiкам, iх ступень навiзны;
   - абгрунтаванасць   i   верагоднасць  асноўных  вынiкаў
даследаванняў;
   - навуковая,  практычная  i  эканамiчная значнасць вынiкаў
дысертацыi з вызначэннем рэкамендацый па iх  выкарыстаннi;
   - апублiкаванасць асноўных вынiкаў дысертацыi, якiя выносяцца
 на абарону, у навуковых выданнях;
   - адпаведнасць канкрэтнаму патрабаванню (указаць якому) п.13
або 14 Палажэння аб прысуджэннi вучоных ступеняў i прысваеннi
вучоных званняў з вызначэннем (фармулёўкай), на якой падставе i за
што прапануецца прысудзiць вучоную ступень доктара навук  або
прымаецца рашэнне аб прысуджэннi вучонай ступенi кандыдата навук.

   2.7. Афiцыйнымi апанентамi па дысертацыi назначаюцца вядомыя
вучоныя - спецыялiсты па профiлi дысертацыi, у тым лiку i тыя, што
працуюць за межамi Рэспублiкi Беларусь.
   Па доктарскай дысертацыi назначаюцца тры афiцыйныя апаненты -
дактары навук, пры гэтым адзiн з iх павiнен быць членам савета, у
якiм праходзiць абарона дысертацыi.
   Па кандыдацкай дысертацыi назначаюцца два афiцыйныя апаненты,
адзiн з якiх павiнен быць доктарам навук, а другi - доктарам навук
цi кандыдатам навук.
   Толькi адзiн з апанентаў можа мець вучоную ступень не той
галiны навукi, па якой праводзiцца абарона дысертацыi.
   Афiцыйныя апаненты  павiнны  быць  супрацоўнiкамi  розных
арганiзацый. Толькi адзiн з апанентаў можа быць членам савета па
абароне дысертацый, у якiм праводзiцца абарона.

   2.8. Афiцыйным апанентам не можа быць:
   - член прэзiдыума, супрацоўнiк апарату ВАК Беларусi;
   - старшыня, намеснiк старшынi экспертнага савета ВАК Беларусi,
у якiм будзе разглядацца дысертацыя;
   - старшыня, намеснiк старшынi, вучоны сакратар савета  па
 абароне дысертацый, у якiм праводзiцца абарона дысертацыi;
   - навуковы кiраўнiк, навуковы кансультант суiскальнiка;
   - асоба, сумесна з якой суiскальнiк апублiкаваў работы па тэме
дысертацыi;
   - рэктар, прарэктар вышэйшай навучальнай установы, кiраўнiк
арганiзацыi, яго намеснiк,  супрацоўнiк  кафедры,  лабараторыi,
аддзела, сектара, дзе выконвалася дысертацыя або працуе суiскальнiк
i навуковы кiраўнiк (кансультант) дысертанта.

   2.9. Афiцыйны апанент на  падставе  вывучэння  дысертацыi,
аўтарэферата i надрукаваных работ па тэме дысертацыi падрыхтоўвае i
прадстаўляе савету па абароне дысертацый пiсьмовы водгук, у якiм
устанаўлiваюцца:
   - актуальнасць тэмы дысертацыi;
   - ступень навiзны вынiкаў, навуковых палажэнняў, якiя выносяцца
на абарону дысертацыi;
   - абгрунтаванасць  i  верагоднасць  заключных  вывадаў  i
рэкамендацый, сфармуляваных у дысертацыi;
   - навуковая, практычная i эканамiчная значнасць вынiкаў i
асноўных навуковых палажэнняў дысертацыi;
   - паўната  апублiкавання  асноўных  палажэнняў,  вынiкаў
дысертацыi;
   - адпаведнасць дысертацыi спецыяльнасцi i галiне навукi, па
якiх яна прадстаўлена да абароны;
   - ацэнка афармлення работы;
   - адпаведнасць навуковай квалiфiкацыi суiскальнiка  вучонай
 ступенi, на якую ён прэтэндуе.
   У вывадах водгуку даецца фармулёўка, за што ў адпаведнасцi з
патрабаваннямi п.13 або 14 Палажэння аб прысуджэннi вучоных ступеняў
i прысваеннi вучоных званняў суiскальнiку можа быць прысуджана
вучоная ступень або па якой прычыне гэта рабiць немэтазгодна, а
таксама даецца заключэнне аб адпаведнасцi дысертацыi патрабаванням
вышэйназванага Палажэння.

   2.10. Савет па абароне дысертацый назначае для рэцэнзавання
дысертацыi апанiруючую арганiзацыю ў Рэспублiцы Беларусь або за яе
межамi, вядомую сваiмi дасягненнямi ў адпаведнай галiне навукi. Па
дысертацыйнай рабоце прыкладнога напрамку апанiруючай арганiзацыяй
можа быць назначана вядучае ў сваёй галiне буйное прадпрыемства
(арганiзацыя, установа), якое мае навукова-тэхнiчныя падраздзяленнi,
у якiя ўваходзяць асобы з вучонымi ступенямi.

   2.11. У пiсьмовым водгуку апанiруючай арганiзацыi вызначаюцца:
   - актуальнасць тэмы дысертацыi;
   - ступень навiзны вынiкаў, навуковых палажэнняў, якiя выносяцца
на абарону дысертацыi;
   - абгрунтаванасць  i  верагоднасць  заключных  вывадаў  i
рэкамендацый, сфармуляваных у дысертацыi;
   - навуковая,  практычная  i эканамiчная значнасць асноўных
палажэнняў дысертацыi;
   - канкрэтныя рэкамендацыi па магчымым выкарыстаннi вынiкаў i
вывадаў дысертацыi;
   - вывады з фармулёўкай, за што ў адпаведнасцi з патрабаваннямi
п.13 або 14 Палажэння аб прысуджэннi вучоных ступеняў i прысваеннi
вучоных званняў суiскальнiку можа быць прысуджана вучоная ступень
або на якой падставе яму не можа быць прысуджана вучоная ступень, а
таксама даецца заключэнне аб адпаведнасцi дысертацыi патрабаванням
вышэйназванага Палажэння.
   Водгук апанiруючай  арганiзацыi  разглядаецца  на  вучоным
(навукова-тэхнiчным) савеце,  пасяджэннi  кафедры,  лабораторыi,
аддзела  або  iншага падраздзялення арганiзацыi i падпiсваецца
старшынствуючым i вучоным сакратаром пасяджэння з указаннем iх
вучоных ступеняў, спецыялiстам(i)-экспертам(i), якi(я) мае (маюць)
адпаведную вучоную ступень, i зацвярджаецца кiраўнiком арганiзацыi.

   2.12. Афiцыйныя апаненты i кiраўнiкi апанiруючай арганiзацыi
нясуць адказнасць за аб`ектыўнасць i якасць падрыхтаваных водгукаў,
а таксама за выкананне вызначанага саветам па абароне дысертацый
тэрмiну яго прадстаўлення. Гэтыя асобы рашэннем ВАК Беларусi могуць
быць адхiлены ад удзелу ў экспертызе дысертацый, калi iмi зроблена
неаб`ектыўная або няякасная ацэнка дысертацыi.
   Савет па абароне дысертацый мае права вярнуць водгук афiцыйнага
апанента  або  апанiруючай  арганiзацыi, калi ён не адпавядае
ўстаноўленым ВАК Беларусi патрабаванням,  а  таксама  замянiць
афiцыйнага апанента або апанiруючую арганiзацыю; у гэтым выпадку пры
неабходнасцi назначаецца новая дата абароны дысертацыi.

   2.13. Суiскальнiку павiнна быць дадзена магчымасць азнаёмiцца з
водгукамi афiцыйных апанентаў i апанiруючай арганiзацыi не пазней
чым за 5 дзён да абароны дысертацыi. Па жаданнi суiскальнiка абарона
дысертацыi можа праводзiцца i пры адмоўных заключэннях i водгуках.

   2.14. Савет па абароне дысертацый самастойна вырашае пытаннi аб
правамоцнасцi дакументаў аб здачы кандыдацкiх экзаменаў i залiку.
Калi экзамены здадзены за межамi Беларусi або звыш 10-цi гадоў таму,
савет па абароне дысертацый можа запатрабаваць ад суiскальнiка
дадатковай здачы экзамена (экзаменаў) або залiку.

   2.15. Савет можа не прыняць дысертацыю да абароны толькi ў тых
выпадках, калi нi адна са спецыяльнасцяў, па якiх падрыхтавана
дысертацыя, не адпавядае спецыяльнасцям савета i савет не ў стане
арганiзаваць разавую абарону, а таксама пры невыкананнi патрабавання
адносна  паўнаты  асвятлення  асноўных  вынiкаў  дысертацыi  ў
апублiкаваных аўтарам работах. Пры гэтым суiскальнiку па яго просьбе
выдаецца выпiска з пратакола пасяджэння савета з матывацыяй, чаму
дысертацыя не прынята да абароны, i вяртаюцца ўсе пададзеныя iм у
савет матэрыялы.
   Адмоўныя заключэннi па дысертацыi не з`яўляюцца падставай для
непрыняцця яе да абароны.
   Дысертацыя лiчыцца прынятай да абароны, калi за гэта ў вынiку
адкрытага галасавання прагаласавала большасць членаў савета, якiя
прысутнiчалi на пасяджэннi.

   2.16. Аўтарэферат, у якiм указаны адрас, дата i час абароны,
рассылаецца  загадзя,  не  пазней як за месяц да абароны, у
адпаведнасцi з пералiкам, зацверджаным ВАК Беларусi (форма 2.2), i
дадатковым  пералiкам, вызначаным саветам. Па дысертацыi, якая
прадстаўлена ў выглядзе навуковага даклада, замест аўтарэферата
рассылаецца даклад.

   2.17. Савет  па  абароне дысертацый вызначае дату абароны
дысертацыi, якая павiнна быць не пазней як праз тры месяцы пасля
прыёму да абароны кандыдацкай дысертацыi i не пазней як праз пяць
месяцаў - доктарскай дысертацыi. Аб`ява пра абарону дысертацыi
даецца ў арганiзацыi, у якой працуе савет, не пазней як за тыдзень
да пасяджэння.

       3. Парадак арганiзацыi пасяджэння савета
            пры абароне дысертацыi

   3.1. Пасяджэнне савета па абароне дысертацый адкрывае старшыня,
яго намеснiк або старшынствуючы, назначаны на пачатку пасяджэння
згодна з п.1.12 гэтага Палажэння, якi iнфармуе членаў савета згодна
са спiсам прысутных (форма 3.1) аб правамоцнасцi пасяджэння i
абвяшчае парадак дня. Афiцыйныя апаненты павiнны прысутнiчаць на
абароне дысертацыi. Дазваляецца правядзенне абароны дысертацыi пры
адсутнасцi па ўважлiвай прычыне аднаго з афiцыйных апанентаў, якi
даў станоўчы водгук аб дысертацыi. Старшынствуючы дае iнфармацыю пра
суiскальнiка, назву дысертацыi, спецыяльнасць(i), па якой(iх) яна
прадстаўлена  да абароны, прозвiшчы i вучоныя ступенi кожнага
апанента, апанiруючую арганiзацыю, а таксама пра дадатковых членаў
савета, калi яны ўведзены ў склад савета для разавай абароны
дысертацыi. Затым слова даецца вучонаму сакратару, якi знаёмiць з
асноўным зместам пададзеных суiскальнiкам дакументаў i паведамляе
пра iх адпаведнасць вызначаным патрабаванням. Калi суiскальнiк
абараняецца паўторна, вучоны сакратар дае iнфармацыю аб першай
абароне дысертацыi (яе назва, спецыяльнасць, шыфр савета i назва
арганiзацыi, дзе праходзiла абарона, iншыя звесткi).
   Членам савета выдаецца для азнаямлення  праект  заключэння
савета.

   3.2. Суiскальнiку даецца слова для даклада працягласцю да 30
хвiлiн па доктарскай i да 20 хвiлiн па кандыдацкай дысертацыi, пасля
чаго яму задаюцца пытаннi вусна або ў пiсьмовай форме.
   Пасля адказаў суiскальнiка на пытаннi членаў савета i iншых
прысутных слова даецца навуковаму кiраўнiку або кансультанту (па яго
жаданнi). Затым вучоны сакратар знаёмiць прысутных з заключэннем
арганiзацыi, у якой выконвалася дысертацыйная работа або да якой быў
прымацаваны суiскальнiк, заключэннем навуковага органа арганiзацыi,
у якой працуе савет па абароне дысертацый, водгукам апанiруючай
арганiзацыi, iншымi водгукамi  на  дысертацыю  i  аўтарэферат,
паступiўшымi ў савет.
   Пры значнай колькасцi водгукаў на дысертацыю i аўтарэферат
вучоны сакратар робiць iх агляд з абавязковым паведамленнем пра
зробленыя ў iх заўвагi. Адмоўныя водгукi зачытваюцца цалкам.

   3.3. Пасля азнаямлення прысутных з водгукамi  суiскальнiку
даецца слова для адказу на заўвагi, зробленыя ў водгуках.

   3.4. Затым выступаюць афiцыйныя апаненты. Пасля выступлення
кожнага з iх суiскальнiк атрымлiвае слова для адказу на зробленыя
заўвагi. Пры адсутнасцi аднаго з апанентаў яго водгук зачытваецца
цалкам вучоным сакратаром савета.
   Далей маюць права выступаць члены савета i ўсе прысутныя на
абароне.
   Па заканчэннi дыскусii суiскальнiку даецца заключнае слова.

   3.5. Савет выбiрае падлiковую камiсiю. У вызначаным парадку
праводзiцца тайнае галасаванне па пытаннi прысуджэння  вучонай
ступенi.

   3.6. Пасля  зацвярджэння  пратакола падлiковай камiсii пры
станоўчым  рашэннi  пытання  аб  прысуджэннi  вучонай  ступенi
абмяркоўваецца праект заключэння савета i класiфiкацыйныя адзнакi
дысертацыi.
   Тэкст заключэння i класiфiкацыйныя адзнакi дысертацыi прымаюцца
адкрытым галасаваннем.
   Пры адмоўных вынiках тайнага галасавання па пытаннi прысуджэння
вучонай ступенi заключэнне не прымаецца.

   3.7. Суiскальнiк мае права зняць дысертацыю з разгляду да
пачатку тайнага галасавання ў савеце па абароне дысертацый, сваё
рашэнне ён павiнен выкласцi ў пiсьмовай заяве. Калi суiскальнiк
падаў пiсьмовую заяву з просьбай зняць з разгляду яго дысертацыю,
старшыня  савета  абавязаны  даць  распараджэнне  аб  вяртаннi
суiскальнiку пададзеных iм дакументаў, за выключэннем заявы, аднаго
экзэмпляра дысертацыi i аўтарэферата, якiя застаюцца ў савеце i
захоўваюцца разам з падрыхтаванымi ў працэсе разгляду дысертацыi
дакументамi на працягу 5 гадоў. Яны могуць быць накiраваны па месцы
паўторнай абароны.

   3.8. Калi  саветам  па абароне дысертацый высветлена, што
суiскальнiк скарыстаў чужы матэрыял у  якасцi  навуковых  або
практычных вынiкаў, асноўных палажэнняў, якiя выносяцца на абарону
дысертацыi, без спасылак на аўтара i крынiцу, адкуль ён узяў
матэрыял або асобныя вынiкi, савет адкрытым галасаваннем прымае
рашэнне аб зняццi дысертацыi з разгляду без права яе паўторнай
абароны. У рашэннi савета павiнны быць абгрунтаваны прычыны спынення
разгляду дысертацыi. У такiм выпадку заява суiскальнiка аб зняццi
дысертацыi з разгляду не прымаецца, а ў ВАК Беларусi накiроўваецца
аўтарэферат дысертацыi i пратакол пасяджэння савета. Дысертацыя i
дакументы,  пададзеныя суiскальнiкам i падрыхтаваныя ў працэсе
разгляду, захоўваюцца ў савеце на працягу 5 гадоў.

   3.9. Пры станоўчым рашэннi савет па абароне дысертацый у
месячны тэрмiн пасля абароны накiроўвае ў ВАК Беларусi атэстацыйную
справу (форма 3.2) i першы экзэмпляр дысертацыi суiскальнiка. Другi
экзэмпляр атэстацыйнай справы (форма 3.3) захоўваецца ў савеце на
працягу 10 гадоў i потым знiшчаецца па акце. Пры адмоўным рашэннi
савет па абароне дысертацый накiроўвае ў ВАК Беларусi аўтарэферат
дысертацыi, улiковую карту адхiленай дысертацыi (форма 3.4) i
пратакол пасяджэння савета. У выпадку парушэння месячнага тэрмiну
старшыня савета ў суправаджальным пiсьме дае тлумачэнне прычын
затрымкi.

       4. Парадак правядзення тайнага галасавання

   4.1. Для правядзення тайнага галасавання адкрытым галасаваннем
выбiраецца падлiковая камiсiя ў складзе трох членаў савета.
   У тайным галасаваннi прымаюць удзел толькi тыя члены савета,
якiя прысутнiчалi на пасяджэннi на працягу ўсяго разгляду пытання,
па якiм праводзiцца тайнае галасаванне. Iм падлiковая камiсiя раздае
пад подпiс падрыхтаваныя бюлетэнi (форма 4.1). Нявыдадзеныя бюлетэнi
з адпаведнай паметкай, зробленай да пачатку тайнага галасавання,
застаюцца ў падлiковай камiсii. Члены савета выкрэслiваюць адзiн з
варыянтаў запiсу "за" цi "супраць" з адпаведнай графы бюлетэня
(нявыкрэсленае вызначае вынiк галасавання) i апускаюць бюлетэнь у
апячатаную урну.
   Суiскальнiк, якi абараняе доктарскую дысертацыю ў савеце, у
склад якога ён уваходзiць, не прымае ўдзел у галасаваннi i не
ўлiчваецца ў складзе савета як прысутны член савета на гэтым
пасяджэннi.

   4.2. Члены  падлiковай камiсii ў адсутнасцi пабочных асоб
ускрываюць урну i падлiчваюць вынiкi галасавання. Бюлетэнi, па якiх
няма магчымасцi выявiць вынiкi галасавання, лiчацца несапраўднымi.
   Падлiковая камiсiя па вынiках галасавання афармляе пратакол
(форма 4.2) i разам з пратаколам здае бюлетэнi вучонаму сакратару
савета.
   Пратаколы падлiковай камiсii, лiст прысутных з адзнакай аб
выдачы бюлетэня прыкладаюцца да пратакола  пасяджэння  савета.
Бюлетэнi для тайнага галасавання змяшчаюцца ў канверт, заклейваюцца,
змацоўваюцца пячаткай i захоўваюцца ў савеце разам з атэстацыйнай
справай суiскальнiка да рашэння ВАК Беларусi, пасля чаго знiшчаюцца.

   4.3. Калi выяўлены парушэннi ў працэдуры абароны дысертацыi або
тайнага галасавання, члены савета маюць права запатрабаваць разгляд
меўшых месца парушэнняў. Па вынiках разгляду парушэнняў у тым
выпадку, калi не зацвярджаецца  пратакол  падлiковай  камiсii,
пасяджэнне савета працягваецца або пераносiцца на iншы дзень. Пры
неабходнасцi падлiковая камiсiя перавыбiраецца, рыхтуюцца новыя
бюлетэнi i праводзiцца тайнае галасаванне.

     5. Разгляд дысертацыi, накiраванай ВАК Беларусi
           на дадатковае заключэнне

   5.1. Дысертацыя накiроўваецца на дадатковае заключэнне ў савет
па абароне дысертацый разам з атэстацыйнай справай. Для разгляду
дысертацыi i матэрыялаў атэстацыйнай справы суiскальнiка старшыня
савета  назначае эксперта, якi падрыхтоўвае праект дадатковага
заключэння савета па абароне дысертацый.
   На пасяджэнне  савета  па  абароне  дысертацый запрашаецца
суiскальнiк, якому даецца магчымасць папярэдне азнаёмiцца з праектам
дадатковага  заключэння, падрыхтаванага экспертам. У пасяджэннi
могуць прымаць удзел апаненты суiскальнiка, супрацоўнiкi апанiруючай
арганiзацыi, iншыя асобы, якiя ў неабходных выпадках запрашаюцца
саветам. Уся работа па падрыхтоўцы дадатковага заключэння павiнна
быць  выканана саветам у двухмесячны тэрмiн. У выпадку, калi
суiскальнiк паведамiў аб немагчымасцi ўдзелу ў пасяджэннi савета па
ўважлiвай прычыне, пасяджэнне пераносiцца на iншы час.

   5.2. Пасля адкрыцця пасяджэння савета старшынствуючы абвяшчае
аб разглядзе дысертацыi, накiраванай на дадатковае заключэнне,
паведамляе  яе назву, дае звесткi пра суiскальнiка, афiцыйных
апанентаў i апанiруючую арганiзацыю, называе савет, у якiм яна была
абаронена. Затым вучоны сакратар дае звесткi пра дакументы з
атэстацыйнай справы суiскальнiка.

   5.3. Суiскальнiку даецца слова для даклада працягласцю да 30
хвiлiн па доктарскай i да 20 хвiлiн па кандыдацкай дысертацыi, пасля
чаго яму могуць быць зададзены пытаннi вусна або ў пiсьмовай форме.

   5.4. Абмеркаванне пачынаецца з выступлення  эксперта,  якi
падрыхтаваў праект дадатковага заключэння савета. Далей маюць права
выступаць члены савета i ўсе прысутныя на пасяджэннi савета. Пасля
заканчэння дыскусii суiскальнiку даецца заключнае слова.

   5.5. Затым старшынствуючы ў адпаведнасцi з вызначаным парадкам
арганiзуе тайнае галасаванне па пытаннi аб прысуджэннi вучонай
ступенi.

   5.6. Пры станоўчым вырашэннi пытання аб прысуджэннi вучонай
ступенi i зацвярджэннi пратакола падлiковай камiсii савет адкрытым
галасаваннем  прымае  тэкст дадатковага заключэння савета. Пры
адмоўных вынiках тайнага галасавання па пытаннi прысуджэння вучонай
ступенi дадатковае заключэнне савета не прымаецца.

   5.7. Пратакол  пасяджэння  савета  разам  з  дысертацыяй
суiскальнiка i яго  атэстацыйнай  справай  у  месячны  тэрмiн
накiроўваюцца ў ВАК Беларусi. У выпадку парушэння месячнага тэрмiну
старшыня савета ў суправаджальным пiсьме дае тлумачэнне прычын
затрымкi.

     6. Разгляд пытанняў аб пазбаўленнi i аднаўленнi
             вучоных ступеняў

   6.1. Пры атрыманнi саветам матэрыялаў, якiя даюць падставы для
разгляду  пытання аб пазбаўленнi (аднаўленнi) вучонай ступенi,
старшыня савета стварае камiсiю з членаў савета i даручае ёй
праверыць абгрунтаванасць атрыманых матэрыялаў. Па вынiках праверкi
камiсiя рыхтуе праект рашэння савета па разглядаемым пытаннi.

   6.2. Савет па абароне дысертацый павiнен разгледзець матэрыялы
адносна пазбаўлення (аднаўлення) вучонай ступенi ў трохмесячны
тэрмiн.

   6.3. Пасяджэнне савета праходзiць, як правiла, у прысутнасцi
асобы, адносна якой ставiцца пытанне аб пазбаўленнi (аднаўленнi)
вучонай ступенi, аб чым ёй паведамляецца не пазней як за два тыднi
да  пасяджэння  i  прапануецца азнаёмiцца з праектам рашэння,
падрыхтаваным камiсiяй.
   Калi такая асоба адмаўляецца з`явiцца без уважлiвай прычыны або
выклiкаць яе немагчыма, савет прымае рашэнне  аб  правядзеннi
пасяджэння ў яе адсутнасць. У выпадку, калi такая асоба своечасова
паведамiла пра немагчымасць удзелу ў пасяджэннi савета па ўважлiвай
прычыне,  пасяджэнне  пераносiцца  на iншы час. Пры паўторнай
немагчымасцi такой асобы прысутнiчаць на пасяджэннi савет можа
прыняць рашэнне аб правядзеннi пасяджэння ў яе адсутнасць.

   6.4. Савет прымае рэгламент разгляду пытання аб пазбаўленнi
(аднаўленнi) вучонай ступенi. Абмеркаванне пачынаецца з паведамлення
аднаго з членаў камiсii, якая падрыхтавала рашэнне савета. Затым
слова даецца асобе, адносна якой ставiцца пытанне аб пазбаўленнi
(аднаўленнi) вучонай ступенi. Пасля яе выступлення маюць права
выступаць члены савета i ўсе прысутныя на пасяджэннi савета.

   6.5. Пасля абмеркавання савет у адпаведнасцi з вызначаным
парадкам  праводзiць  тайнае  галасаванне  адносна  пазбаўлення
(аднаўлення)  вучонай  ступенi.  Пратакол  падлiковай  камiсii
зацвярджаецца адкрытым галасаваннем.
   Савет з  улiкам  вынiкаў  тайнага  галасавання  адкрытым
галасаваннем прымае рашэнне адносна пазбаўлення (аднаўлення) вучонай
ступенi. У iм фармулююцца сутнасць i вынiкi разгляду атрыманых
матэрыялаў, а таксама падставы пра наяўнасць або адсутнасць прычын
пазбаўлення (аднаўлення) вучонай ступенi.

   6.6. Вынiкi тайнага галасавання i  змест  рашэння  савета
паведамляюцца  асобе,  адносна  якой  разглядалася  пытанне аб
пазбаўленнi (аднаўленнi) вучонай ступенi.

   6.7. Пратакол пасяджэння савета разам з рашэннем i матэрыяламi,
згодна з якiмi вырашаецца пытанне аб пазбаўленнi (аднаўленнi)
вучонай ступенi, у месячны тэрмiн накiроўваюцца ў ВАК Беларусi. У
выпадку  парушэння  месячнага  тэрмiну  старшыня  савета  ў
суправаджальным пiсьме дае тлумачэнне прычын затрымкi.

            7. Разгляд апеляцый

   7.1. Пасля атрымання саветам па абароне дысертацый апеляцыi на
рашэнне савета па пытаннi аб прысуджэннi вучонай ступенi старшыня
стварае камiсiю з членаў савета i даручае ёй вывучыць неабходныя
матэрыялы i падрыхтаваць праект рашэння савета па апеляцыi. Калi
атэстацыйная справа яшчэ не адаслана ў ВАК Беларусi, старшыня савета
мае права прыпынiць яе адпраўку да прыняцця рашэння па апеляцыi.
Калi апеляцыя пададзена на станоўчае рашэнне савета па пытаннi аб
прысуджэннi вучонай ступенi, дысертацыя i атэстацыйная справа па
якiм накiравана ў ВАК Беларусi, старшыня савета ў дзесяцiдзённы
тэрмiн iнфармуе пра гэта ВАК Беларусi.
   Савет па абароне дысертацый павiнен разгледзець апеляцыю ў
месячны тэрмiн. У выпадках, якiя патрабуюць большага часу для
разгляду апеляцыi, старшыня савета мае права павялiчыць тэрмiн яшчэ
на два месяцы, аб чым ён iнфармуе ВАК Беларусi з указаннем прычыны.
Пры неабходнасцi разгляду пытання больш як за тры месяцы старшыня
савета павiнен атрымаць дазвол ВАК Беларусi.
   На пасяджэнне савета з паведамленнем не пазней як за тыдзень
запрашаюцца аўтар (аўтары) апеляцыi, суiскальнiк i iншыя асобы,
якiя, па меркаваннi савета,  маюць  непасрэдныя  адносiны  да
разглядаемага пытання. У выпадку няяўкi аўтара апеляцыi па ўважлiвай
прычыне пасяджэнне савета пераносiцца, пры гэтым тэрмiн разгляду
апеляцыi не можа быць большым як тры месяцы. Калi аўтар апеляцыi не
з`явiўся на пасяджэнне савета без уважлiвых прычын або паўторна не
з`явiўся па ўважлiвых прычынах, пасяджэнне савета можа праводзiцца i
ў яго адсутнасць. Аўтару апеляцыi даецца  магчымасць  загадзя
азнаёмiцца з праектам рашэння па апеляцыi, падрыхтаваным камiсiяй
савета.

   7.2. Савет прымае рэгламент разгляду апеляцыi. Абмеркаванне
пачынаецца з паведамлення вучонага сакратара, якi знаёмiць прысутных
са зместам апеляцыi. Затым выступае адзiн з членаў камiсii, якая
падрыхтавала праект рашэння. У далейшым маюць права выступаць члены
савета i ўсе прысутныя на пасяджэннi савета.

   7.3. Пасля заканчэння дыскусii савет арганiзуе галасаванне па
пытаннях, узнятых у апеляцыi. Па пытаннях прысуджэння, пазбаўлення i
аднаўлення вучоных ступеняў праводзiцца тайнае галасаванне, па
астатнiх пытаннях - адкрытае галасаванне.

   7.4. З улiкам вынiкаў тайнага (адкрытага) галасавання савет
прымае рашэнне. У iм павiнны быць сфармуляваны сутнасць i вынiкi
разгляду апеляцыi.

   7.5. Пратакол пасяджэння савета разам з рашэннем, апеляцыяй, а
таксама iншымi матэрыяламi, якiя адносяцца да разглядаемага пытання,
у месячны тэрмiн накiроўваецца ў ВАК Беларусi. У выпадку парушэння
месячнага тэрмiну старшыня савета ў суправаджальным пiсьме дае
тлумачэнне прычын затрымкi.

    Дадаткi да Палажэння аб савеце па абароне дысертацый

 Да п.1.2                         Форма 1.1

              РЭКАМЕНДАЦЫI
   па складаннi хадайнiцтва аб зацвярджэннi складу савета па
             абароне дысертацый

   Хадайнiцтва аб зацвярджэннi складу савета па абароне дысертацый
афармляецца ад iмя вышэйшай навучальнай установы або навуковай
арганiзацыi i падпiсваецца яе кiраўнiком (намеснiкам кiраўнiка).
   У хадайнiцтве павiнна быць абгрунтавана неабходнасць стварэння
савета менавiта ў гэтай арганiзацыi. Адпаведна з патрабаваннямi п.8
Палажэння аб прысуджэннi вучоных ступеняў i прысваеннi вучоных
званняў трэба паказаць, што арганiзацыя мае значныя навуковыя
дасягненнi ў адпаведнай галiне навукi. Забяспечанасць неабходнымi
кадрамi вышэйшай навуковай квалiфiкацыi павiнна быць пацверджана
звесткамi аб колькасцi дактароў i кандыдатаў навук па вызначанай
галiне навукi i спецыяльнасцях, па якiх мяркуецца правядзенне
абароны дысертацый.
   У хадайнiцтве  неабходна  адлюстраваць  наяўнасць  вядучых
кафедраў, аддзелаў, лабараторый i навуковых семiнараў, на якiх можа
быць праведзенны папярэднi разгляд дысертацый. Адным з элементаў
абгрунтаванасцi стварэння савета з`яўляецца наяўнасць дактарантуры,
аспiрантуры (з прывядзеннем дат iх утварэння) па спецыяльнасцях
ствараемага савета, праграм кандыдацкiх экзаменаў i залiку. Калi па
пэўнай спецыяльнасцi адсутнiчае пашпарт (што неабходна высветлiць у
адпаведным атэстацыйным аддзеле ВАК Беларусi), то  арганiзацыя
прапануе праект пашпарта спецыяльнасцi.
   Арганiзацыя павiнна гарантаваць забеспячэнне неабходных умоў
для работы савета па абароне дысертацый.
   Хадайнiцтва ўзгадняецца  з  адпаведнай  акадэмiяй  навук,
мiнiстэрствам  або  iншым  рэспублiканскiм  органам дзяржаўнага
кiравання, у падначаленнi якога знаходзiцца арганiзацыя.  Грыф
узгаднення ўключае наступныя элементы: слова УЗГОДНЕНА, назву пасады
кiраўнiка (уключаючы назву акадэмii, мiнiстэрства  або  iншага
рэспублiканскага органа дзяржаўнага кiравання), асабiсты подпiс, яго
расшыфроўку i дату.

 Да пп.1.2, 1.5, 1.7                   Форма 1.2а
                     (падаецца ў ВАК Беларусi ў
                          адным экзэмпляры)

     ЗВЕСТКI ПРА ЧЛЕНАЎ САВЕТА ПА АБАРОНЕ ДЫСЕРТАЦЫЙ
  (шыфр савета), створанага для разгляду дысертацый на атрыманне
     вучонай ступенi доктара (кандыдата) *) навук па
 спецыяльнасцi(ях) *) (шыфры, назвы спецыяльнасцяў i галiн навукi)
       пры (назва арганiзацыi, адрас, тэлефон)

 -----T-------------T----------T------------------T----------------¬
 ¦ N ¦ Прозвiшча, ¦ Месца  ¦ Вучоная ступень, ¦   Шыфры   ¦
 ¦п/п ¦ iмя, iмя па ¦ асноўнай ¦   шыфр(ы)   ¦спецыяльнасцяў у¦
 ¦  ¦ бацьку, год ¦ працы, ¦спецыяльнасцi(яў),¦   савеце   ¦
 ¦  ¦ нараджэння ¦ пасада ¦ вучонае званне ¦        ¦
 +----+-------------+----------+------------------+----------------+
 ¦ 1 ¦   2   ¦   3  ¦     4    ¦    5    ¦
 L----+-------------+----------+------------------+-----------------

  (Пячатка    Дырэктар (Рэктар) *)   (Iнiцыялы, прозвiшча)
  арганiзацыi)
          (Дата)

   _____________________________
   *) Друкуецца толькi неабходнае.

   Тлумачэннi:
   Шыфр савета ставiцца ў ВАК Беларусi.
   У графе 2 прыводзяцца звесткi пра старшыню савета, намеснiка
старшынi, вучонага сакратара (гэтыя пасады даюцца ў дужках пасля
года нараджэння), а затым - пра членаў савета ў алфавiтным парадку.
   У графе 3 называецца арганiзацыя, мiнiстэрства, горад.
   У графе 4 прыводзяцца шыфр(ы) спецыяльнасцi(яў), па якой(iм)
абаронена дысертацыя.
   У графе 5 для кандыдата навук прыводзяцца 1-2 спецыяльнасцi,
для доктара навук - 1-3. Звесткi пра асноўныя публiкацыi членаў
савета па абароне дысертацый, якiя сведчаць пра яго квалiфiкацыю па
кожнай спецыяльнасцi, што прыведзены ў графе 5 (1-3 назвы), даюцца ў
адпаведнасцi з формай 1.2б.
   Узяты ў дужкi тэкст не друкуецца.

 Да пп.1.2, 1.5, 1.7, 1.8                 Форма 1.2б
                     (падаецца ў ВАК Беларусi ў
                          адным экзэмпляры)

      ЗВЕСТКI ПРА АСНОЎНЫЯ ПУБЛIКАЦЫI ЧЛЕНАЎ САВЕТА
  ПА АБАРОНЕ ДЫСЕРТАЦЫЙ (шыфр савета), створанага для разгляду
  дысертацый на атрыманне вучонай ступенi доктара (кандыдата) *)
  навук па спецыяльнасцях (шыфры, назвы спецыяльнасцяў i галiн
         навукi) у (назва арганiзацыi)

 ---T----------------T---------------------------------------------¬
 ¦N ¦  Прозвiшча,  ¦       Асноўныя работы        ¦
 ¦ ¦  iнiцыялы  ¦                       ¦
 +--+----------------+---------------------------------------------+
 ¦1 ¦    2    ¦           3            ¦
 L--+----------------+----------------------------------------------

   (Пячатка    Дырэктар (Рэктар) *)   (Iнiцыялы, прозвiшча)
   арганiзацыi)
          (Дата)

   _______________________________
   *) Друкуецца толькi неабходнае.

   Тлумачэннi:
   Шыфр савета ставiцца ў ВАК Беларусi.
   Звесткi пра асноўныя публiкацыi членаў савета па  абароне
дысертацый групуюцца па спецыяльнасцях, па якiх савету даецца права
прыёму да абароны дысертацый.
   У графе 3 даюцца наступныя звесткi:
   для кнiг - аўтар (аўтары), назва, месца, выдавецтва i год
выдання, колькасць старонак;
   для артыкулаў - аўтар (аўтары), назва артыкула, назва часопiса
або зборнiка, год выдання, том, нумар, нумары старонак.
   Пры наяўнасцi манаграфii дастаткова назваць толькi яе. Калi ў
члена савета апублiкаваны аглядны артыкул, то даецца спасылка на яго
i яшчэ адну работу. У iншых выпадках даюцца спасылкi на тры работы.
Прыведзеныя работы павiнны быць апублiкаваны ў апошнiя 10 гадоў.
Калi прыводзiцца манаграфiя, апублiкаваная раней указанага тэрмiну,
то неабходна дадаткова прывесцi звесткi пра дзве навуковыя работы,
якiя апублiкаваны ў апошнiя 10 гадоў.
   Узяты ў дужкi тэкст не друкуецца.

 Да п.1.2                         Форма 1.3
                 (падаецца ў ВАК Беларусi ў чатырох
                            экзэмплярах)

        ДЗЯРЖАЎНЫ ВЫШЭЙШЫ АТЭСТАЦЫЙНЫ КАМIТЭТ

                ЗАГАД
 "___" ___________ 199__ г.                  N ___

   Аб зацвярджэннi савета па абароне дысертацый на атрыманне
вучонай ступенi доктара (кандыдата) *) навук пры (назва арганiзацыi)

   1. Зацвердзiць  склад  савета  (шыфр  савета)  пры (назва
арганiзацыi)

   1. Прозвiшча, iмя, iмя па бацьку
     (старшыня)

   2. Прозвiшча, iмя, iмя па бацьку  Пасада i месца працы без
     (намеснiк старшынi)      скарачэнняў (толькi для
                    старшынi i яго намеснiка),
   3. Прозвiшча, iмя, iмя па бацьку  вучоная ступень, вучонае
     (вучоны сакратар)       званне, шыфры спецыяльнасцяў
                    у савеце
   4. Прозвiшча, iмя, iмя па бацьку
     члена савета (пералiк членаў
     савета даецца ў алфавiтным
     парадку)

   5. . . . . . . . . . . . . . . .

   2. Зацвердзiць пералiк спецыяльнасцяў, па якiх савету  па
абароне  дысертацый (шыфр савета) дазволена праводзiць абарону
дысертацый на атрыманне вучонай ступенi доктара (кандыдата) *)
навук:
   (шыфр i назва спецыяльнасцi)
   па (галiна навукi) навуках;
   (шыфр i назва спецыяльнасцi)
   па (галiна навукi) навуках;
   (шыфр i назва спецыяльнасцi)
   па (галiна навукi) навуках;
   Устанавiць тэрмiн паўнамоцтваў савета па абароне дысертацый з
"____"_____________199__ г. па "____"_____________200__ г.

   3. Лiчыць страцiўшым сiлу загад ВАК Беларусi (БелВАК) *) аб
зацвярджэннi савета па абароне дысертацый ад "___" ________ 199__ г.
N ____
   Падстава: рашэнне калегii ВАК Беларусi
   ад "___" _________ 199__ г. N ____.

 Старшыня ВАК Беларусi             (Iнiцыялы, прозвiшча)

   _______________________________
   *) Друкуецца толькi неабходнае.

   Тлумачэннi:
   Нумар i дата загада, шыфр савета ставяцца ў ВАК Беларусi.
   Пункт 3 пры першасным стварэннi савета ў гэтай арганiзацыi не
ўключаецца.
   Узяты ў дужкi тэкст не друкуецца.
   Пры камп`ютэрным наборы ў ВАК здаецца адпаведны файл.

 Да п.7                          Форма 1.4
           (падаецца ў ВАК Беларусi ў чатырох экзэмплярах)

        ДЗЯРЖАЎНЫ ВЫШЭЙШЫ АТЭСТАЦЫЙНЫ КАМIТЭТ

                ЗАГАД
 "___" ___________ 199__ г.                  N ___

   Аб частковым змяненнi складу савета па абароне дысертацый (шыфр
савета),  зацверджанага  загадам  ВАК  Беларусi (БелВАК) *) ад
"____" ________ 199__ г. N ____, загадваю:

   1. Выключыць (лiчыць выбыўшым) *) са складу савета па абароне
дысертацый (шыфр савета) (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку, вучоная
ступень, вучонае званне, шыфры спецыяльнасцяў).

   2. Уключыць у склад савета па абароне дысертацый (прозвiшча,
iмя, iмя па бацьку, вучоная ступень, вучонае  званне,  шыфры
спецыяльнасцяў).
   Падстава: хадайнiцтва (назва арганiзацыi)
   ад "___" _________ 199__ г. N ____.

 Старшыня ВАК Беларусi             (Iнiцыялы, прозвiшча)

   _______________________________
   *) Друкуецца толькi неабходнае.

   Тлумачэннi:
   Дата i нумар загада ставяцца ў ВАК Беларусi.
   Узяты ў дужкi тэкст не друкуецца.
   Пры камп`ютэрным наборы ў ВАК здаецца адпаведны файл.

 Да п.1.8                         Форма 1.5
           (падаецца ў ВАК Беларусi ў чатырох экзэмплярах)

        ДЗЯРЖАЎНЫ ВЫШЭЙШЫ АТЭСТАЦЫЙНЫ КАМIТЭТ

                ЗАГАД
 "___" ___________ 199__ г.                  N ___

   Аб павелiчэннi  колькасцi  спецыяльнасцяў членам савета па
абароне дысертацый (шыфр савета) i аб увядзеннi дадатковых членаў
савета.
   Для правядзення разавай абароны дысертацыi (прозвiшча, iмя, iмя
па бацьку, назва дысертацыi) на атрыманне вучонай ступенi доктара
(кандыдата) *) (галiна навукi) навук па спецыяльнасцi(ях) (шыфры i
назвы спецыяльнасцяў) у савеце па абароне дысертацый (шыфр савета)
пры (назва арганiзацыi) загадваю:

   1. Лiчыць наступных членаў савета па  абароне  дысертацый
спецыялiстамi па нiжэйпаказанай(ых) спецыяльнасцi(ях)
   (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку, шыфры спецыяльнасцяў).

   2. Уключыць у склад савета па абароне дысертацый на правядзенне
разавай абароны:
   (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку, вучоная ступень,  вучонае
званне, шыфры спецыяльнасцяў кожнага ўводзiмага члена савета).

 Старшыня ВАК Беларусi             (Iнiцыялы, прозвiшча)

 _____________________________
 *) Друкуецца толькi неабходнае.

   Тлумачэннi:
   У п.1 называюцца прозвiшчы членаў савета па абароне дысертацый,
для якiх пашыраецца спiс спецыяльнасцяў, па якiх яны лiчацца
спецыялiстамi савета.
   Узяты ў дужкi тэкст не друкуецца.
   Дата i нумар загада ставяцца ў ВАК Беларусi. Праект загада
таксама можа падрыхтоўвацца толькi па адным пытаннi: аб павелiчэннi
спецыяльнасцяў членам савета або аб увядзеннi дадатковых членаў
савета; адпаведна змяняюцца загаловак загада i яго змест.
   Пры камп`ютэрным наборы ў ВАК здаецца адпаведны файл.

 Да п.1.15                         Форма 1.6
            (падаецца ў ВАК Беларусi ў двух экзэмплярах)

              СПРАВАЗДАЧА
     аб рабоце савета па абароне дысертацый у 19___ г.

   Савет па абароне дысертацый (шыфр савета) зацверджаны ў (назва
арганiзацыi, горада) загадам ВАК Беларусi ад
"____" ____________ 199__ г. N ____.
   Савету дазволена прымаць да абароны дысертацыi
   па спецыяльнасцi (шыфр i назва спецыяльнасцi) па  (галiна
навукi) навуках;
   па спецыяльнасцi (шыфр i назва спецыяльнасцi) па  (галiна
навукi) навуках;
   па спецыяльнасцi (шыфр i назва спецыяльнасцi) па  (галiна
навукi) навуках.
   Справаздача павiнна змяшчаць наступныя звесткi:

   1. Колькасць праведзеных пасяджэнняў.

   2. Прозвiшчы членаў савета, якiя прысутнiчалi менш як на палове
пасяджэнняў.

   3. Кароткi аналiз дысертацый, разгледжаных саветам на працягу
справаздачнага года, з вылучэннем наступных раздзелаў:
   аналiз тэматыкi разгледжаных работ i яе сувязь з асноўнымi
напрамкамi развiцця навукi i вытворчасцi;
   аналiз узроўню выкарыстання навуковых вынiкаў  разгледжаных
работ, iх навуковай, практычнай i эканамiчнай значнасцi, звесткi пра
навуковае i практычнае выкарыстанне або рэкамендацыi па выкарыстаннi
атрыманых вынiкаў.

   4. Даныя пра разгледжаныя дысертацыi на атрыманне вучонай
ступенi доктара навук.

 ---------------------T--------------T--------------T--------------¬
 ¦          ¦  Шыфр   ¦  Шыфр   ¦  Шыфр   ¦
 ¦          ¦спецыяльнасцi ¦спецыяльнасцi ¦спецыяльнасцi ¦
 ¦          +------T-------+------T-------+------T-------+
 ¦          ¦галiна¦галiна ¦галiна¦галiна ¦галiна¦галiна ¦
 ¦          ¦навукi¦навукi ¦навукi¦навукi ¦навукi¦навукi ¦
 +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+
 ¦Работы са станоўчым ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 ¦рашэннем па вынiках ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 ¦абароны       ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+
 ¦У тым лiку з iншых ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 ¦арганiзацый     ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+
 ¦Работы з адмоўным  ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 ¦рашэннем па     ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 ¦вынiках абароны   ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+
 ¦У тым лiку з iншых ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 ¦арганiзацый     ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+
 ¦Работы, знятыя з  ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 ¦разгляду па заявах ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 ¦суiскальнiкаў    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+
 ¦Дадзена дадатковых ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 ¦заключэнняў     ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+
 ¦Знаходзiцца на   ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 ¦разглядзе работ   ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 ¦на 1 студзеня    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 ¦199__ г.      ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 L--------------------+------+-------+------+-------+------+--------
   5. Даныя пра разгледжаныя дысертацыi на атрыманне вучонай
ступенi кандыдата навук

 ---------------------T--------------T--------------T--------------¬
 ¦          ¦  Шыфр   ¦  Шыфр   ¦  Шыфр   ¦
 ¦          ¦спецыяльнасцi ¦спецыяльнасцi ¦спецыяльнасцi ¦
 ¦          +------T-------+------T-------+------T-------+
 ¦          ¦галiна¦галiна ¦галiна¦галiна ¦галiна¦галiна ¦
 ¦          ¦навукi¦навукi ¦навукi¦навукi ¦навукi¦навукi ¦
 +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+
 ¦Работы са станоўчым ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 ¦рашэннем па вынiках ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 ¦абароны       ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+
 ¦У тым лiку з iншых ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 ¦арганiзацый     ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+
 ¦Работы з адмоўным  ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 ¦рашэннем па     ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 ¦вынiках абароны   ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+
 ¦У тым лiку з iншых ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 ¦арганiзацый     ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+
 ¦Работы, знятыя з  ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 ¦разгляду па заявах ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 ¦суiскальнiкаў    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+
 ¦Дадзена дадатковых ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 ¦заключэнняў     ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 +--------------------+------+-------+------+-------+------+-------+
 ¦Знаходзiцца на   ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 ¦разглядзе работ   ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 ¦на 1 студзеня    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 ¦199__ г.      ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
 L--------------------+------+-------+------+-------+------+--------

   6. Даныя пра абароненыя дысертацыi, што аднесены да некалькiх
спецыяльнасцяў, па якiх савету пастаянна дадзена права правядзення
абароны дысертацый.

 ----------------T----------T--------T---------------T-------------¬
 ¦Вiд дысертацыi ¦Колькасць ¦ Вынiк ¦  Шыфры   ¦Галiна навукi¦
 ¦(докт., канд.)      ¦абароны ¦спецыяльнасцяў ¦       ¦
 +---------------+----------+--------+---------------+-------------+
 ¦        ¦     ¦    ¦        ¦       ¦
 L---------------+----------+--------+---------------+--------------

   7. Даныя пра разавыя абароны дысертацый

 ----------------T----------T--------T---------------T-------------¬
 ¦Вiд дысертацыi ¦Колькасць ¦ Вынiк ¦  Шыфры   ¦Галiна навукi¦
 ¦(докт., канд.)      ¦абароны ¦спецыяльнасцяў ¦       ¦
 +---------------+----------+--------+---------------+-------------+
 ¦        ¦     ¦    ¦        ¦       ¦
 L---------------+----------+--------+---------------+--------------

 Старшыня савета па абароне дысертацый     (Iнiцыялы, прозвiшча)

 Вучоны сакратар савета па абароне дысертацый (Iнiцыялы, прозвiшча)

   (Пячатка)

   (Дата)

   Тлумачэннi:
   Даныя прыводзяцца ў выглядзе дробу, у лiчнiку якога колькасць
разгледжаных дысертацый, а ў назоўнiку - колькасць дысертацый
суiскальнiкаў, якiя прайшлi падрыхтоўку  ў  дактарантуры  (для
суiскальнiкаў на вучоную ступень доктара навук) або ў аспiрантуры
(для суiскальнiкаў на вучоную ступень кандыдата навук) незалежна ад
часу заканчэння.
   У таблiцах п.4 i п.5 прыводзяцца даныя пра дысертацыi, што
выкананы па адной з спецыяльнасцяў, па якiх савету дадзена права
правядзення абароны дысертацый.
   У графе 3 п.6 i п.7 прыводзiцца вынiк абароны - станоўчы цi
адмоўны.
   Узяты ў дужкi тэкст не друкуецца.
   Пры камп`ютэрным наборы ў ВАК здаецца адпаведны файл.

 Да пп.2.2, 2.4                      Форма 2.1

            ПЕРАЛIК ДАКУМЕНТАЎ,
        якiя падаюцца суiскальнiкамi вучонай
        ступенi ў савет па абароне дысертацый

   1. Заява суiскальнiка. Калi  абарона  паўторная,  патрэбна
адзначыць гэта ў заяве з вызначэннем спецыяльнасцi, шыфра савета i
назвы арганiзацыi, пры якой працуе савет.

   2. Асабовы лiсток па ўлiку кадраў з фотакарткай, завераны па
месцы працы (2 экз.). У асабовы лiсток патрэбна ўключыць нумары
тэлефонаў суiскальнiка.

   3. Копiя дыплома аб заканчэннi вышэйшай навучальнай установы
для суiскальнiка, якi не мае вучонай ступенi, або копiя дыплома
кандыдата навук (1 экз.). Копiя завяраецца натарыяльна або па месцы
працы.

   4. Пасведчанне аб здачы кандыдацкiх экзаменаў i залiку для
суiскальнiка, якi не мае вучонай ступенi (1 экз.).

   5. Дысертацыя (5 экз. доктарскай або 4 экз. кандыдацкай). Калi
маюцца спраўкi аб укараненнi, акты аб укараненнi i iншыя дакументы,
якiя сведчаць аб практычным выкарыстаннi вынiкаў дысертацыi, то яны
падшываюцца  напрыканцы  дысертацыi.  Усе экзэмпляры дысертацыi
падпiсваюцца суiскальнiкам на першым аркушы i адваротнай старонцы
апошняга аркуша дысертацыi.

   6. Рукапiс аўтарэферата (4 экз.). Усе экзэмпляры аўтарэферата
падпiсваюцца суiскальнiкам на апошнiм аркушы.

   7. Заключэнне арганiзацыi, у якой выконвалася дысертацыя або да
якой быў прымацаваны суiскальнiк (1 экз.). Заключэнне павiнна
адпавядаць патрабаванням п.21 Палажэння аб прысуджэннi  вучоных
ступеняў i прысваеннi вучоных званняў.
   У вывадах трэба адзначыць, за што суiскальнiку можа быць
прысуджана вучоная ступень (60-80 слоў, дзе вылучаюцца два-тры
галоўныя вынiкi работы, адметныя адзнакi, а таксама адпаведнасць
аднаму з патрабаванняў, вызначаных у п.13 або 14 Палажэння аб
прысуджэннi вучоных ступеняў  i  прысваеннi  вучоных  званняў.
Заключэнне афармляецца ў выглядзе выпiскi з пратакола пасяджэння
вучонага савета, кафедры, аддзела, лабараторыi, сектара. Выпiска
падпiсваецца экспертамi, якiя падрыхтавалi заключэнне, кiраўнiком i
вучоным сакратаром  навуковага  органа,  на  пасяджэннi  якога
разглядалася дысертацыя, зацвярджаецца кiраўнiком арганiзацыi i
змацоўваецца пячаткай арганiзацыi.  У  выпiсцы  адлюстроўваецца
прысутнасць на пасяджэннi спецыялiстаў па профiлi дысертацыi.

   8. Водгук навуковага кiраўнiка або кансультанта (1 экз.). У
водгуку даецца навуковая ацэнка дысертацыi, а таксама характарыстыка
навуковай, навукова-педагагiчнай, вытворчай дзейнасцi суiскальнiка.
Асобна трэба адзначыць, за што суiскальнiку прапануецца прысудзiць
вучоную ступень.
   Подпiс навуковага кiраўнiка (кансультанта) завяраецца па месцы
ягонай асноўнай працы з вызначэннем даты.

   9. Даведка  аб  асабiстым  укладзе суiскальнiка ў сумесна
надрукаваныя навуковыя работы. Даведка падпiсваецца суiскальнiкам i
кiраўнiком падраздзялення арганiзацыi, у якой выканана дысертацыя,
подпiсы  якiх  завяраюцца  вучоным  сакратаром  арганiзацыi  i
змацоўваюцца пячаткай.

   10. Дзве паштоўкi з маркамi з адрасам суiскальнiка i савета,
дзе абаранялася дысертацыя. На адваротным баку паштоўкi з адрасам
савета ў левым верхнiм кутку пiшуцца прозвiшча, iмя i iмя па бацьку
суiскальнiка i вучоная ступень, на якую ён прэтэндуе.

   11. Пiсьмо аб узгадненнi пытання аб прадстаўленнi дысертацыi да
абароны ў дадзеным савеце па абароне дысертацый з дзяржаўным
вышэйшым атэстацыйным органам той краiны, дзе выконвалася дысертацыя
(у выпадку, калi дысертацыя выконвалася за межамi Беларусi). 
     __________________________________________________________
     Форма  2.1  дополнена  пунктом  11  постановлением
     Государственного высшего аттестационного комитета от 24
     июня 1998 г. N 83 (зарегистрировано в Национальном реестре
     -- N 8/1241 от 28.10.1999 г.)
     __________________________________________________________


 Да п.2.16                         Форма 2.2

               ПЕРАЛIК
    арганiзацый, якiм абавязкова рассылаюцца аўтарэфераты
               дысертацый

   1. Дзяржаўны вышэйшы атэстацыйны камiтэт Рэспублiкi Беларусь
(220072, Мiнск, пр.Ф.Скарыны, 66).

   2. Дзяржаўная бiблiятэка Азербайджана iмя М.Ф.Ахундава (370601,
Баку, ул.Хагани, 29).

   3. Дзяржаўная бiблiятэка Арменii iмя А.Ф.Мяснiкяна (375009,
Ереван, ул.Теряна, 72).

   4. *  Нацыянальная  бiблiятэка  Беларусi  (220030,  Мiнск,
вул.Чырвонаармейская, 9).

   5. Нацыянальная  бiблiятэка  Грузii  (380007,  Тбилиси,
ул.Кецховели, 5).

   6. Нацыянальная бiблiятэка  Рэспублiкi  Казахстан (480013,
Алматы, пр.Абая, 14).

   7. Нацыянальная бiблiятэка Рэспублiкi  Кыргызстан  (720000,
Бишкек, ул.Советская, 208).

   8. Нацыянальная бiблiятэка Рэспублiкi Малдова (277012, Кишинев,
Киевская ул., 78а).

   9. Расiйская  дзяржаўная  бiблiятэка  (101000,  Москва,
Воздвиженка, 3).

   10. Нацыянальная бiблiятэка Таджыкiстана iмя Фiрдаусi (734711,
Душанбе, пр.Рудаки, 34).

   11. Нацыянальная бiблiятэка Туркменiстана (744000, Ашгабад,
пл.К.Маркса).

   12. Дзяржаўная бiблiятэка Рэспублiкi Узбекiстан iмя А.Наваi
(700000, Ташкент, ГСП, Мустакилик, 5).

   13.Нацыянальная бiблiятэка Украiны (252001, Киев, ул.Кирова,
1).

   14. Дзяржаўная публiчная бiблiятэка iмя М.Я.Салтыкова-Шчадрына
(191011, Санкт-Петербург, ул.Садовая, 18).

   15. Расiйская  джяржаўная  публiчная   навукова-тэхнiчная
бiблiятэка (103031, Москва, Кузнецкий мост, 12).

   16. * Цэнтральная навуковая бiблiятэка Акадэмii навук Беларусi
(220072, Мiнск, вул.Сурганава, 15).

   17. *   Рэспублiканская   навукова-тэхнiчная   бiблiятэка
Дзяржкамiтэта па навуцы i тэхналогiях (220600, Мiнск, пр.Машэрава,
7).

   18. * Рэспублiканская навукова-медыцынская бiблiятэка (220001,
Мiнск, вул.Фабрыцыуса, 28).

   19. * Рэспублiканская навукова-педагагiчная бiблiятэка (220088,
Мiнск, вул.Захарава, 59).

   20. * Беларуская рэспублiканская сельскагаспадарчая бiблiятэка
(220108, Мiнск, вул.Казiнца, 88).

   21. *  Рэспублiканская  навукова-метадычная  бiблiятэка  па
фiзiчнай культуры i спорце (220013, Мiнск, вул.Я.Коласа, 2)

   22. Брэсцкая абласная бiблiятэка (224600, Брэст, б.Касманаўтаў,
48).

   23. Вiцебская абласная бiблiятэка (210607, Вiцебск, вул.Ленiна,
8а).

   24. Гомельская  абласная  бiблiятэка  (246618,  Гомель,
вул.Чырвонаармейская, 2).

   25. Гродзенская  абласная  бiблiятэка  (230023,  Гродна,
вул.Савецкая, 2).

   26. Магiлёўская  абласная  бiблiятэка  (212675,  Магiлёў,
вул.Крыленкi, 8).

   Тлумачэннi:
   Калi прадпрыемства або ўстанова, якая памножыла аўтарэферат,
разаслала  абавязковыя  бясплатныя  экзэмпляры  аўтарэферата  ў
адпаведнасцi з пералiкам, вызначаным пастановай Кабiнета Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь ад 24 чэрвеня 1996 г. N 419, савет па абароне
дысертацый можа не пасылаць аўтарэфераты ў бiблiятэкi, нумары якiх
памечаны *).
   Аўтарэферат рассылаецца таксама ўсiм членам савета па абароне
дысертацый, якi прыняў дысертацыю да абароны, у арганiзацыi i
спецыялiстам па профiлi дысертацыi адпаведна дадатковаму пералiку,
якi  зацвярджаецца  саветам  па абароне дысертацый для кожнай
дысертацыi.
   Бiблiятэкi пад NN 17-21 выбiраюцца ў адпаведнасцi з профiлем
дысертацыi.

 Да п.3.1                         Форма 3.1

              СПIС ПРЫСУТНЫХ
       членаў савета па абароне дысертацый (шыфр
               савета)
   Да пасяджэння савета "____" __________ 199__ г., пратакол N ___
   па абароне дысертацыi (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
   па спецыяльнасцi (шыфр i назва спецыяльнасцi)

 -----T------------T-------------------T--------------T------------¬
 ¦ N ¦ Прозвiшча, ¦ Вучоная ступень, ¦  Яўка на  ¦ Атрыманне ¦
 ¦п/п ¦ iнiцыялы ¦ шыфры спецыяль- ¦ пасяджэнне ¦ бюлетэня ¦
 ¦  ¦      ¦ насцяў у савеце ¦  (подпiс)  ¦ (подпiс) ¦
 +----+------------+-------------------+--------------+------------+
 ¦  ¦      ¦          ¦       ¦      ¦

 Вучоны сакратар савета
 па абароне дысертацый             (Iнiцыялы, прозвiшча)

   Тлумачэннi:
   У графе "Прозвiшча, iнiцыялы" друкуюцца прозвiшчы i iнiцыялы
ўсiх членаў савета.
   Узяты ў дужкi тэкст не друкуецца.

 Да п.3.9                         Форма 3.2

            АТЭСТАЦЫЙНАЯ СПРАВА
   па прысуджэннi вучонай ступенi доктара (кандыдата) навук
   (Пералiк дакументаў, якiя накiроўваюцца ў ВАК Беларусi)

   1. Суправаджальнае пiсьмо на бланку арганiзацыi, падпiсанае
старшынёй савета па абароне дысертацый (1 экз.).
   У суправаджальным  пiсьме  ўказваюцца  прозвiшча,  iнiцыялы
суiскальнiка; вучоная ступень, на якую ён прэтэндуе; галiна навукi;
шыфр i назва спецыяльнасцi; назва дысертацыi; шыфр савета, у якiм
праведзена абарона. Калi абарона паўторная, трэба адзначыць такiя ж
звесткi па папярэдняй абароне. Адзначаецца прысутнасць дадатку -
першага экзэмпляра дысертацыi.

   2. Даведка па форме 3.5а або 3.5б (2 экз.).

   3. Асабовы лiсток па ўлiку кадраў з фотакарткай, завераны па
месцы працы (1 экз.). У асабовы лiсток патрэбна ўключыць нумары
тэлефонаў суiскальнiка.

   4. Аўтарэферат дысертацыi (5 экз.).

   5. Пратакол пасяджэння савета, да якога  дадаюцца  даклад
суiскальнiка, водгукi афiцыйных апанентаў, апанiруючай арганiзацыi,
заключэнне савета па абароне дысертацый (2 экз.), класiфiкацыйныя
адзнакi дысертацыi па форме 3.6 (па 1 экз.), лiст змяненняў у тэкст
дысертацыi,  якiя аўтар уносiць, калi ён згодны з заўвагамi,
зробленымi ў водгуках i ў ходзе дыскусii пры абароне дысертацыi.
Лiст падпiсваецца суiскальнiкам i вучоным сакратаром савета па
абароне дысертацый.

   6. Вопiс дакуменаў, што маюцца ў справе, па форме 3.7 (1 экз.).

   7. Рэгiстрацыйная картка па форме 3.8а або 3.8б (1 экз.).

   8. Анкета навуковага работнiка Рэспублiкi Беларусь па форме 3.9
(1 экз).

   9. Дзве паштоўкi з маркамi з адрасам суiскальнiка i савета, дзе
абаранялася дысертацыя. На адваротным баку паштовак з адрасам савета
ў левым верхнiм кутку пiшуцца прозвiшча, iмя i iмя па бацьку
суiскальнiка i вучоная ступень, на якую ён прэтэндуе.

   Тлумачэннi:
   Усе названыя дакументы  змяшчаюцца  ў  скорасшывальнiку  ў
прыведзеным парадку, вокладка якога афармляецца па форме 3.10. У
скорасшывальнiк падшываюцца аўтарэферат (1 экз.), даведка па форме
3.5а або 3.5б (другi экз.), заключэнне савета па абароне дысертацый
(другi экз.). Астатнiя экзэмпляры аўтарэферата, першы экзэмпляр
даведкi, першы экзэмпляр заключэння савета па абароне дысертацый,
рэгiстрацыйная картка, анкета навуковага работнiка i паштоўкi, якiя
пададзены суiскальнiкам, укладаюцца ў канверт, якi прыклейваецца да
ўнутранага боку вокладкi скорасшывальнiка.
   Да атэстацыйнай справы прыкладаецца першы экзэмпляр дысертацыi.
   Пры адмоўным рашэннi па вынiках галасавання савет па абароне
дысертацый у месячны тэрмiн з дня абароны накiроўвае ў ВАК Беларусi
суправаджальнае пiсьмо на бланку арганiзацыi, падпiсанае старшынёй
савета, з дадаткам да яго ўлiковай карткi адхiленай дысертацыi па
форме 3.4 (2 экз.), а таксама аўтарэферата (3 экз.) i пратакола
пасяджэння савета (1 экз.).
   Дакументы атэстацыйнай справы, якiя створаны падчас праходжання
разгляду дысертацыi, прадстаўляюцца на той мове (беларускай або
рускай), на  якой  праводзiлiся  этапы  атэстацыi.  Дакументы,
паступiўшыя ў савет, прадстаўляюцца ў арыгiнале.

 Да п.3.9                         Форма 3.3

            АТЭСТАЦЫЙНАЯ СПРАВА
   на прысуджэнне вучонай ступенi доктара (кандыдата) навук
     (Пералiк дакументаў, якiя знаходзяцца ў савеце па
            абароне дысертацый)

   У савеце  па  абароне  дысертацый  захоўваецца  дублiкат
атэстацыйнай справы, у якую, акрамя другiх экзэмпляраў пералiчаных
дакументаў (форма 3.2), уваходзяць у адным экзэмпляры наступныя
дакументы:

   1. Заява суiскальнiка.

   2. Копiя дыплома аб заканчэннi вышэйшай навучальнай установы
для суiскальнiка, якi не мае вучонай ступенi, або копiя дыплома
кандыдата навук.

   3. Пасведчанне аб здачы кандыдацкiх экзаменаў i залiку для
суiскальнiка, якi не мае вучонай ступенi.

   4. Водгук навуковага кiраўнiка або кансультанта, завераны па
месцы асноўнай працы.

   5. Даведка  аб  асабiстым  укладзе суiскальнiка ў сумесна
надрукаваныя навуковыя работы.

   6. Заключэнне арганiзацыi, у якой выконвалася дысертацыя або да
якой быў прымацаваны суiскальнiк.

   7. Заключэнне навуковага органа арганiзацыi, пры якой працуе
савет па абароне дысертацый.

   8. Водгукi, якiя паступiлi на дысертацыю i аўтарэферат.

   9. Спiс прысутных членаў савета па абароне дысертацый па форме
3.1.

   10. Пратакол пасяджэння падлiковай камiсii па форме 4.2.

   11. Спiс адрасатаў, якiм накiраваны аўтарэферат (з вызначанай
датай рассылкi), падпiсаны вучоным сакратаром.

 Да п.3.9                         Форма 3.4

        УЛIКОВАЯ КАРТКА АДХIЛЕНАЙ ДЫСЕРТАЦЫI

 --------------------------------T---------------------------------¬
 ¦Прозвiшча, iмя,        ¦Дата абароны           ¦
 ¦iмя па бацьку         ¦                 ¦
 ¦аўтара дысертацыi       ¦                 ¦
 +-------------------------------+---------------------------------+
 ¦                ¦Вучоная ступень         ¦
 ¦Назва дысертацыi        ¦                 ¦
 ¦                ¦Шыфр               ¦
 ¦                ¦спецыяльнасцi          ¦
 +-------------------------------+---------------------------------+
 ¦Назва             ¦Шыфр савета па          ¦
 ¦арганiзацыi, у         ¦абароне             ¦
 ¦якой створаны         ¦дысертацый            ¦
 ¦савет па абароне        ¦                 ¦
 ¦дысертацый           ¦                 ¦
 +-------------------------------+---------------------------------+
 ¦Мiнiстэрства          ¦Iндэкс              ¦
 ¦(ведамства)          ¦атэстацыйнага          ¦
 ¦                ¦аддзела             ¦
 +----------------T--------------+----------------T----------------+
 ¦        ¦Прозвiшча,  ¦Вучоная ступень,¦Водгук аб рабоце¦
 ¦        ¦iнiцыялы   ¦вучонае званне ¦(станоўчы,   ¦
 ¦        ¦       ¦        ¦адмоўны)    ¦
 +----------------+--------------+----------------+----------------+
 ¦Навук. кiраўн. ¦       ¦        ¦        ¦
 +----------------+--------------+----------------+----------------+
 ¦Афiц. апанент  ¦       ¦        ¦        ¦
 +----------------+--------------+----------------+----------------+
 ¦Афiц. апанент  ¦       ¦        ¦        ¦
 +----------------+--------------+----------------+----------------+
 ¦Афiц. апанент  ¦       ¦        ¦        ¦
 +----------------+--------------+----------------+----------------+
 ¦Апанiруючая   ¦                        ¦
 ¦арганiзацыя   ¦                        ¦
 +----------------+------------------------------------------------+
 ¦Работа выканана ¦                        ¦
 ¦ў        ¦                        ¦
 +----------------+--------------T----------------T----------------+
 ¦Вынiкi тайнага ¦За      ¦Супраць     ¦Несапраўд.   ¦
 ¦галасавання   ¦       ¦        ¦бюлет.     ¦
 +----------------+----T---------+----------T-----+----------------+
 ¦Дата         ¦Прозвiшча,     ¦Подпiс вучонага    ¦
 ¦запаўнення      ¦iнiцыялы      ¦сакратара       ¦
 ¦           ¦вучонага      ¦           ¦
 ¦           ¦сакратара      ¦           ¦
 L---------------------+--------------------+-----------------------

   Тлумачэннi:
   Картка друкуецца на светлай шчыльнай паперы памерам 148х210 мм.
   Пры камп`ютэрным наборы ў ВАК здаецца адпаведны файл.

 --T-T-T-T-T-T-T-¬
 ¦1¦2¦3¦4¦5¦6¦7¦8¦              (абмежавальны грыф) *)
 +-+-+-+-+-+-+-+-+                    Форма 3.5а
 L-+-+-+-+-+-+-+--

      ДАВЕДКА да атэстацыйнай справы ____________
      (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку суiскальнiка),
       19___ года нарадж., грамадзянiн (краiна)

   Дысертацыя (у  выглядзе  навуковага  даклада (апублiкаванай
манаграфii, падручнiка)) *) "назва дысертацыi" на атрыманне вучонай
ступенi доктара (галiна навукi) навук, спецыяльнасць (шыфр i назва
спецыяльнасцi) абаронена ў (назва арганiзацыi, горада (савет шыфр
савета) дата абароны)
   Суiскальнiк атрымаў
   вучоную ступень      кандыдата (галiна навук) у 19___ г.
   Закончыў дактарантуру   у 19___ г., у (назва арганiзацыi)
   Суiскальнiк працуе ў   (назва арганiзацыi, горад, пасада)
   Дысертацыя выканана ў   (назва арганiзацыi, горад,
                ведамства, краiна)
   Навуковы кансультант   (вучоная ступень, вучонае званне,
                прозвiшча, iнiцыялы, пасада,
                месца працы)
   Афiцыйныя апаненты    (вучоная ступень, вучонае званне,
                прозвiшча, iнiцыялы, месца працы),
                водгук станоўчы (адмоўны) *)
                (вучоная ступень, вучонае званне,
                прозвiшча, iнiцыялы, месца працы),
                водгук станоўчы (адмоўны) *)
                (вучоная ступень, вучонае званне,
                прозвiшча, iнiцыялы, месца працы),
                водгук станоўчы (адмоўны) *)
   Апанiруючая арганiзацыя (назва арганiзацыi, горад), водгук
                станоўчы (адмоўны) *)
   Колькасць водгукаў    станоўчых - (колькасць), адмоўных -
   на аўтарэферат      (колькасць),
   Вынiкi галасавання    за - (колькасць), супраць -
   Пратакол N __       (колькасць), несапраўдных
                бюлетэняў - (колькасць)
   Па тэме дысертацыi
   апублiкавана ўсяго __ навуковых работ (__/__ стар. **):
            __ манаграфiй (__ - аднаасобна) *)
            __ брашур, прэпрынтаў (__ - аднаасобна) )*
            __ артыкулаў у часопiсах (__ - за межамi,
              __ - аднаасобна) *)
            __ артыкулаў у зборнiках (__ - за межамi,
              __ - аднаасобна) *)
            __ матэрыялы канферэнцый (__ - за межамi,
              __ - аднаасобна) *)
            __ тэзiсы (__ - за межамi) *)
            __ памяткi, рэкамендацыi, iнфармацыйныя
              лiсткi
            маецца:
            __ аўтарскiх пасведчанняў *)
            __ падручнiкаў для студэнтаў i аспiрантаў *)
            __ актаў, даведак аб укараненнi *)

 Старшыня савета па абароне дысертацый     (Iнiцыялы, прозвiшча)
 Вучоны сакратар савета па абароне дысертацый (Iнiцыялы, прозвiшча)

 (Пячатка)

   _______________________________
   *) Друкуецца толькi неабходнае.

   **) Указваецца агульная колькасць старонак i праз рыску -
колькасць старонак асабiста суiскальнiка.

   Тлумачэннi:
   Даведка размяшчаецца на адной старонцы, у левым верхнiм кутку
прыводзяцца класiфiкацыйныя адзнакi дысертацыi.
   Нумар атэстацыйнай справы ставiцца ў ВАК Беларусi.
   Звесткi аб вучонай ступенi, вучоным званнi друкуюцца скарочана.
Напрыклад: д.фiлас.н. - доктар фiласофскiх навук, к.фiлал.н. -
кандыдат фiлалагiчных навук, д.т.н. - доктар тэхнiчных навук, праф.
- прафесар, дац. - дацэнт i да т.п. Назвы арганiзацый прыводзяцца ў
скарочанай форме.
   Пры камп`ютэрным наборы ў ВАК здаецца адпаведны файл.

 --T-T-T-T-T-T-T-¬
 ¦1¦2¦3¦4¦5¦6¦7¦8¦              (абмежавальны грыф) *)
 +-+-+-+-+-+-+-+-+                    Форма 3.5б
 L-+-+-+-+-+-+-+--

      ДАВЕДКА да атэстацыйнай справы ____________
      (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку суiскальнiка),
       19___ года нарадж., грамадзянiн (краiна)

   Дысертацыя (у  выглядзе  навуковага  даклада (апублiкаванай
манаграфii, падручнiка) *) "назва дысертацыi") на атрыманне вучонай
ступенi кандыдата (галiна навукi) навук, спецыяльнасць (шыфр i назва
спецыяльнасцi) абаронена ў (назва арганiзацыi, горада (савет шыфр
савета), дата абароны)
   Суiскальнiк закончыў   (назва ВНУ) у 19__ г.
   Закончыў аспiрантуру   (вiд аспiрантуры) у 19___ г.
                (назва арганiзацыi)
   Суiскальнiк працуе ў   (назва арганiзацыi, горад, пасада)
   Дысертацыя выканана ў   (назва арганiзацыi, горад,
                ведамства, краiна)
   Навуковы кiраўнiк     (вучоная ступень, вучонае званне,
                прозвiшча, iнiцыялы, пасада,
                месца працы)
   Навуковы кансультант *)  (вучоная ступень, вучонае званне,
                прозвiшча, iнiцыялы, пасада,
                месца працы)
   Афiцыйныя апаненты    (вучоная ступень, вучонае званне,
                прозвiшча, iнiцыялы, месца працы),
                водгук станоўчы (адмоўны) *)
                (вучоная ступень, вучонае званне,
                прозвiшча, iнiцыялы, месца працы),
                водгук станоўчы (адмоўны) *)
   Апанiруючая арганiзацыя (назва арганiзацыi, горад), водгук
                станоўчы (адмоўны) *)
   Колькасць водгукаў    станоўчых - (колькасць), адмоўных -
   на аўтарэферат      (колькасць),
   Вынiкi галасавання    за - (колькасць),
   Пратакол N __       супраць - (колькасць), несапраўдных
                бюлетэняў - (колькасць)
   Па тэме дысертацыi
   апублiкавана ўсяго __ навуковых работ (__/__ стар. **):
            __ манаграфiй (__ - аднаасобна) *)
            __ брашур, прэпрынтаў (__ - аднаасобна) )*
            __ артыкулаў у часопiсах (__ - за межамi,
              __ - аднаасобна) *)
            __ артыкулаў у зборнiках (__ - за межамi,
              __ - аднаасобна) *)
            __ матэрыялы канферэнцый (__ - за межамi,
              __ - аднаасобна) *)
            __ тэзiсы (__ - за межамi) *)
            __ памяткi, рэкамендацыi, iнфармацыйныя
              лiсткi
            маецца:
            __ аўтарскiх пасведчанняў *)
            __ актаў, даведак аб укараненнi вынiкаў *)

 Старшыня савета па абароне дысертацый     (Iнiцыялы, прозвiшча)
 Вучоны сакратар савета па абароне дысертацый (Iнiцыялы, прозвiшча)

 (Пячатка)

   _________________________________
   *) Друкуецца толькi неабходнае.

   **) Указваецца агульная колькасць старонак i праз рыску -
колькасць старонак асабiста суiскальнiка.

   Тлумачэннi:
   Даведка размяшчаецца на адной старонцы, у левым верхнiм кутку
прыводзяцца класiфiкацыйныя адзнакi дысертацыi.
   Нумар атэстацыйнай справы ставiцца ў ВАК Беларусi.
   Звесткi аб вучонай ступенi, вучоным званнi друкуюцца скарочана.
Напрыклад: д.фiлас.н. - доктар фiласофскiх навук, к.фiлал.н. -
кандыдат фiлалагiчных навук, д.т.н. - доктар тэхнiчных навук, праф.
- прафесар, дац. - дацэнт i да т.п. Назвы арганiзацый прыводзяцца ў
скарочанай форме.
   Пры камп`ютэрным наборы ў ВАК здаецца адпаведны файл.

                              Форма 3.6

         КЛАСIФIКАЦЫЙНЫЯ АДЗНАКI ДЫСЕРТАЦЫI
  (класiфiкацыйныя адзнакi дысертацыi, зацверджаныя саветам, для
  iнфармацыйнай сiстэмы ВАК Беларусi прыводзяцца ў адпаведнасцi
      з заключэннем савета па абароне дысертацый)

 Старшыня савета па абароне дысертацый     (Iнiцыялы, прозвiшча)

 Вучоны сакратар савета па абароне дысертацый (Iнiцыялы, прозвiшча)

   Тлумачэннi:
   З кожнай групы класiфiкацыйных адзнак дысертацыi савет выбiрае
адну класiфiкацыйную адзнаку з прыведзенага нiжэй пералiку.

          Пералiк класiфiкацыйных адзнак

   1. *) Характар вынiкаў дысертацыi

   ______________________________
   *) Для доктарскай дысертацыi.

   1.1. Новыя навукова абгрунтаваныя вынiкi, якiя вырашаюць буйную
навуковую праблему.

   1.2. Новыя навукова абгрунтаваныя вынiкi, выкарыстанне якiх
забяспечвае вырашэнне буйной прыкладной праблемы.

   1.3. Новыя  навукова  абгрунтаваныя  тэарэтычныя  i  (або)
эксперыментальныя  вынiкi,  сукупнасць  якiх  з`яўляецца буйным
дасягненнем у развiццi канкрэтных навуковых напрамкаў.

   1. *) Характар вынiкаў дысертацыi

   ______________________________
   *) Для кандыдацкай дысертацыi.

   1.1. Новыя навукова абгрунтаваныя вынiкi, якiя вырашаюць важную
навуковую задачу.

   1.2. Новыя навукова абгрунтаваныя вынiкi, выкарыстанне якiх
забяспечвае вырашэнне важнай прыкладной задачы.

   1.3. Новыя  навукова  абгрунтаваныя  тэарэтычныя  i  (або)
эксперыментальныя вынiкi, сукупнасць якiх мае важнае значэнне для
развiцця канкрэтных навуковых напрамкаў.

   2. Узровень навiзны вынiкаў дысертацыi

   2.1. Вынiкi з`яўляюцца новымi.

   2.2. Асобныя вынiкi не новыя.

   2.3. Значная частка вынiкаў не новая.

   3. Каштоўнасць вынiкаў дысертацыi

   3.1. Вельмi высокая.

   3.2. Высокая.

   3.3. Не вельмi высокая.

   4. Сувязь тэмы дысертацыi з планавымi даследаваннямi

   4.1. Тэма ўваходзiць у праграму мiжнародных даследаванняў.

   4.2. Тэма ўваходзiць у дзяржаўную праграму даследаванняў.

   4.3. Тэма ўваходзiць у галiновую праграму, планы акадэмiй
навук, планы МНТК, МДА або ў тэматычны план арганiзацыi.

   4.4. Iнiцыятыўная работа.

   5. Узровень выкарыстання вынiкаў дысертацыi

   5.1. На мiждзяржаўным узроўнi.

   5.2. На мiжгалiновым узроўнi.

   5.3. У маштабах галiны.

   5.4. У рамках арганiзацыi.

   5.5. Дакументы аб выкарыстаннi адсутнiчаюць.

   6. Рэкамендацыi па пашыраным выкарыстаннi вынiкаў дысертацыi

   6.1. Патрабуе пашыранага выкарыстання.

   6.2. Не патрабуе пашыранага выкарыстання.

   7. Прыкладныя вынiкi

   7.1. Методыкi

   7.2. Тэхналогii

   7.3. Новыя матэрыялы

   7.4. Прыборы, абсталяванне

   7.5. Праграммы

   7.6. Гатункi

   7.7. Асяроддзi

   7.8. Геаграфiчныя, тэктанiчныя, геалагiчныя i iншыя карты,
схемы

   7.9. Iншыя прыкладныя вынiкi

   8. Агульная адзнака

   8.1. Выдатна

   8.2. Добра

   8.3. Здавальняюча

   Тлумачэннi:
   Для вызначэння ступенi навуковай, практычнай i эканамiчнай
значнасцi дысертацыi рэкамендуецца карыстацца Палажэннем аб адзнацы
вынiкаў  навуковай  дзейнасцi,  зацверджаным  пастановай Савета
Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 21 лiпеня 1997 г. N 914.

                              Форма 3.7

             ВОПIС ДАКУМЕНТАЎ
            атэстацыйнай справы
         (Прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)

 ------T----------------------T---------------T---------------------
  N ¦  Назва дакумента  ¦  Колькасць  ¦  Нумары аркушоў
    ¦           ¦  аркушоў  ¦  з .... па ....
 ------+----------------------+---------------+---------------------
    ¦           ¦        ¦

 Вучоны сакратар савета
 па абароне дысертацый             (Iнiцыялы, прозвiшча)

   Тлумачэннi:
   Усе дакументы, якiя падшыты ў справу, маюць скразную нумарацыю
аркушоў. Нумары аркушоў прастаўляюцца простым алоўкам у правым
верхнiм кутку старонкi.
   Узяты ў дужкi тэкст не друкуецца.

                             Форма 3.8а

 РЭГIСТРАЦЫЙНАЯ КАРТА           Iндэкс ___________________
 атэстацыйнай справы                (ставiцца ў ВАК)
 на прысуджэнне вучонай ступенi      Дата паступлення ў ВАК
 доктара _________________ навук     __________________________
     (галiна навукi)

 Прозвiшча, iмя, iмя па бацьку _____________________________________
 ___________________________________________________________________
 Год нараджэння __________ Пол _____ Грамадзянства _________________
                (м/ж)        (назва краiны)
 Тэма дысертацыi:
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 Шыфр i назва спецыяльнасцi - ______________________________________
 ___________________________________________________________________
 Поўная назва арганiзацыi, у якой выканана работа -
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 Поўная назва арганiзацыi, у якой працуе суiскальнiк -
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 Поўная назва арганiзацыi, у якой праведзена абарона -
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 Шыфр савета ____________ Дата абароны ____________ Пратакол N _____

 Рашэннем Дзяржаўнага вышэйшага атэстацыйнага камiтэта Рэспублiкi
 Беларусь ад ________ 199__ г. (пастанова N _____, пратакол N _____)
 ___________________________________________________________________
  (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку суiскальнiка на беларускай мове
            ў давальным склоне)
 ___________________________________________________________________
  (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку суiскальнiка на рускай мове ў
             давальным склоне)
 прысуджана вучоная ступень доктара __________________________ навук

 ____________________________        _______________________
 (подпiс вучонага сакратара)         (подпiс суiскальнiка)

 Дыплом N _____

   Тлумачэннi:

   1. Карта выконваецца на белай шчыльнай паперы памерам 210х297
мм (левае поле - 3 см).

   2. Карта  запаўняецца  суiскальнiкам  на  пiшучай  машынцы
(камп`ютэры). Звесткi пра суiскальнiка, якiя ўносяцца ў карту,
павiнны строга адпавядаць запiсам у пашпарце, асаблiвую ўвагу
неабходна звярнуць на правiльнасць запiсаў прозвiшча, iмя, iмя па
бацьку на беларускай мове. Iндэкс рэгiстрацыi, даты паступлення
справы ў ВАК i прыняцця рашэння ВАК, нумары пастановы, пратакола ВАК
i дыплома ставяцца ў ВАК Беларусi.

   3. Карта запаўняецца на беларускай або рускай мове. Прозвiшча,
iмя, iмя па бацьку суiскальнiка ў давальным склоне прыводзяцца на
дзвюх мовах.

   4. Пры камп`ютэрным наборы ў ВАК здаецца адпаведны файл.

                             Форма 3.8б

 РЭГIСТРАЦЫЙНАЯ КАРТА           Iндэкс ___________________
 атэстацыйнай справы                (ставiцца ў ВАК)
 на прысуджэнне вучонай ступенi      Дата паступлення ў ВАК
 кандыдата _________________ навук    __________________________
     (галiна навукi)

 Прозвiшча, iмя, iмя па бацьку _____________________________________
 ___________________________________________________________________
 Год нараджэння __________ Пол _____ Грамадзянства _________________
                (м/ж)        (назва краiны)
 Тэма дысертацыi:
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 Шыфр i назва спецыяльнасцi - ______________________________________
 ___________________________________________________________________
 Поўная назва арганiзацыi, у якой выканана работа -
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 Поўная назва арганiзацыi, у якой працуе суiскальнiк -
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 Рашэннем савета па абароне дысертацый _________________________ пры
                      (шыфр савета)
 ___________________________________________________________________
   (поўная назва арганiзацыi, пры якой працуе савет, у месным
               склоне)
 ад ________________ 199__ г. (пратакол N _______________)
 ___________________________________________________________________
  (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку суiскальнiка на беларускай мове
            ў давальным склоне)
 ___________________________________________________________________
  (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку суiскальнiка на рускай мове ў
             давальным склоне)
 прысуджана вучоная ступень кандыдата _______________________ навук.

 Старшыня савета ___________________________________________________
           (Iнiцыялы i прозвiшча на беларускай мове
 ___________________________________________________________________
             на рускай мове)

 Вучоны сакратар ___________________________________________________
           (Iнiцыялы i прозвiшча на беларускай мове
 ___________________________________________________________________
             на рускай мове)
 ____________________________        _______________________
 (подпiс вучонага сакратара)         (подпiс суiскальнiка)

 Рашэнне савета зацверджана ВАК Беларусi ________________ 199____ г.
 (пастанова N ______, пратакол N __________). Дыплом N _____________

   Тлумачэннi:

   1. Карта выконваецца на белай шчыльнай паперы памерам 210х297
мм (левае поле - 3 см).

   2. Карта  запаўняецца  суiскальнiкам  на  пiшучай  машынцы
(камп`ютэры). Звесткi пра суiскальнiка, якiя ўносяцца ў карту,
павiнны строга адпавядаць запiсам у пашпарце, асаблiвую ўвагу
неабходна звярнуць на правiльнасць запiсаў прозвiшча, iмя, iмя па
бацьку на беларускай мове. Iндэкс рэгiстрацыi, даты паступлення
справы ў ВАК i прыняцця рашэння ВАК, нумары пастановы, пратакола ВАК
i дыплома ставяцца ў ВАК Беларусi.

   3. Карта запаўняецца на беларускай або рускай мове. Прозвiшча,
iмя, iмя па бацьку суiскальнiка ў давальным склоне, а таксама
iнiцыялы i прозвiшчы кiраўнiкоў савета прыводзяцца на дзвюх мовах.
Калi суiскальнiк жадае атрымаць дыплом доктара фiласофii (Ph.D) на
англiйскай мове, то неабходна дадаць запiс прозвiшча, iмя, iмя па
бацьку на англiйскай мове.

   4. Пры камп`ютэрным наборы ў ВАК здаецца адпаведны файл.

                              Форма 3.9

                АНКЕТА
       навуковага работнiка Рэспублiкi Беларусь
  для ўключэння ў банк даных Дзяржаўнага вышэйшага атэстацыйнага
          камiтэта Рэспублiкi Беларусь

        1. Iдэнтыфiкацыя навуковага работнiка

 1. Прозвiшча ______________________________________________________
  Iмя ______________________ Iмя па бацьку _______________________

 2. Пол ______________ 3. Дата нарадж. _____________________________
     (муж., жан.)            (дзень, месяц, год)

 4. Месца нараджэння _______________________________________________
            (краiна, рэспублiка, край, вобласць, горад,
                   раён, вёска)

 5. Грамадзянства (краiна) _________________________________________

 6. Месца працы на момант запаўнення анкеты ________________________
                         (мiнiстэрства,
 _______________________________________ сл.тэл. ___________________
 ведамства, назва арганiзацыi, пасада)
   Адрас арганiзацыi _____________________________________________
             (паштовы iндэкс, вобласць, горад, вулiца,
                     дом)

 7. Дамашнi адрас ____________________________________ д.тэл. ______
          (паштовы iндэкс, вобласць, горад,
          вулiца, дом, корпус, кватэра)

        2. Адукацыя, вучоныя ступенi i званнi

 8. Адукацыя:

 ---------------T------------T-----------T---------------T---------¬
 ¦ Поўная назва ¦  Год   ¦  Год   ¦ Спецыяльнасць ¦ Нумар ¦
 ¦  вышэйшай  ¦паступлення ¦заканчэння ¦ па адукацыi ¦ дыплома ¦
 ¦ навучальнай ¦      ¦      ¦        ¦     ¦
 ¦ установы  ¦      ¦      ¦        ¦     ¦
 +--------------+------------+-----------+---------------+---------+
 ¦       ¦      ¦      ¦        ¦     ¦
 +--------------+------------+-----------+---------------+---------+
 ¦       ¦      ¦      ¦        ¦     ¦
 L--------------+------------+-----------+---------------+----------

 9. Вучоная ступень ________________________________________________
           кандыдат (доктар) *) (галiна навукi) навук

 10. Звесткi аб кандыдацкай ступенi:
   (пры наяўнасцi некалькiх ступеняў iнфармацыя запаўняецца на
 дадатковым аркушы)

   а) дыплом __________ б) дата прысуджэння ______________________
        (нумар)            (дзень, месяц, год)

   в) шыфр i назва спецыяльнасцi _________________________________
                   (шыфр i назва спецыяльнасцi
                      на дату абароны)

   г) тэма дысертацыйнай работы __________________________________
                    (УДК i поўная назва)

   д) навуковы кiраўнiк __________________________________________
              (прозвiшча, iнiцыялы, вучоная ступень i
                вучонае званне на момант абароны)

   е) арганiзацыi ________________________________________________
            (поўныя назвы i адрасы арганiзацый, у якiх
            выконвалася работа i праходзiла абарона)

   ж) форма навучання ў аспiрантуры ______________________________
                     (з адрывам, без адрыву ад
                     вытворчасцi, не навучаўся)

 11. Звесткi аб доктарскай ступенi:
   (пры наяўнасцi некалькiх ступеняў iнфармацыя запаўняецца на
 дадатковым аркушы)

   а) дыплом ____________ б) дата прысуджэння ____________________
         (нумар)            (дзень, месяц, год)

   в) шыфр i назва спецыяльнасцi _________________________________
                  (шыфр i назва спецыяльнасцi на
                       дату абароны)

   г) тэма дысертацыйнай работы __________________________________
                     (УДК i поўная назва)

   д) навуковы кансультант _______________________________________
               (прозвiшча, iнiцыялы, вучоная ступень i
                  званне на момант абароны)

   е) арганiзацыi ________________________________________________
           (поўныя назвы i адрасы арганiзацый, у якiх
            выконвалася работа i праходзiла абарона)

   ж) навучанне ў дактарантуры ___________________________________
                    (вучыўся, не вучыўся)

 12. Вучонае званне ________________________________________________
           (прафесар, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнiк)
 (пры наяўнасцi некалькiх вучоных званняў iнфармацыя запаўняецца на
 дадатковым аркушы)

   а) па кафедры (спецыяльнасцi) _________________________________
                  (назва кафедры або спецыяльнасцi,
                    па якой прысвоена званне)

   б) атэстат __________ в) дата прысваення ______________________
         (нумар)            (дзень, месяц, год)

   г) арганiзацыя ________________________________________________
            (поўная назва i адрас арганiзацыi, якая
                прадстаўляла на званне)

 13. Акадэмiчныя званнi (рэспублiканскiя, саюзныя, замежныя) па
 спецыяльнасцi (адзначыць):

 ----------------T-----------------T---------------T---------------¬
 ¦  Назва   ¦   Назва   ¦  Дзяржава  ¦   Год    ¦
 ¦  звання   ¦   акадэмii  ¦  (краiна)  ¦  выбрання  ¦
 +---------------+-----------------+---------------+---------------+
 ¦        ¦         ¦        ¦        ¦
 +---------------+-----------------+---------------+---------------+
 ¦        ¦         ¦        ¦        ¦
 L---------------+-----------------+---------------+----------------

          3. Навуковыя вынiкi i iнтарэсы

 14. Навуковы стаж працы ______ гадоў

 15. Колькасць навуковых публiкацый: усяго _____, у тым лiку:
 манаграфiй ____,   артыкулаў ____,  тэзiсаў ____;  з iх усяго
 за мяжой ____.

 16. Колькасць  патэнтаў  ____,  аўтарскiх  пасведчанняў  на
 вынаходнiцтвы (прамысловыя ўзоры, карысныя мадэлi) ____; прайшоўшых
 дзяржаўную рэгiстрацыю алгарытмаў ____, баз даных _____.

 17. Колькасць укаранёных (маюцца акты ўкаранення) вынаходнiцтваў,
 (прамысловых узораў, карысных мадэляў) _____, прайшоўшых дзяржаўную
 рэгiстрацыю алгарытмаў _____, баз даных ____.

 18. Асноўныя апублiкаваныя навуковыя работы па спецыяльнасцi, для
 кожнай спецыяльнасцi (не больш за тры):

 --------------T------------T------------T-----------T-------------¬
 ¦ УДК, назва ¦   Вiд  ¦  Назва  ¦  Год   ¦ Сааўтары  ¦
 ¦  работы  ¦ публiкацыi ¦ выдання  ¦ выдання, ¦       ¦
 ¦       ¦      ¦ (часопiса) том, N,  ¦       ¦
 ¦       ¦      ¦      ¦ стар.  ¦       ¦
 +-------------+------------+------------+-----------+-------------+
 ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
 +-------------+------------+------------+-----------+-------------+
 ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
 L-------------+------------+------------+-----------+--------------

 (У графе "Вiд публiкацыi" вызначаецца адно з наступных: патэнт,
 вынаходнiцтва, манаграфiя, артыкул.)

 19. Асноўныя навуковыя iнтарэсы:
 (не больш за тры навуковыя напрамкi, у якiх працуе цi працаваў
 навуковы работнiк; агульны аб`ём iнфармацыi па гэтым пункце не
 больш за 200 знакаў)

   а) ____________________________________________________________

   б) ____________________________________________________________

   в) ____________________________________________________________

           4. Педагагiчная дзейнасць

 20. Педагагiчны стаж працы ____ гадоў.

 21. Колькасць вучэбна-метадычных публiкацый: усяго ____;
 у тым  лiку:  падручнiкаў  ____, вучэбных дапаможнiкаў _____,
 вучэбна-метадычных дапаможнiкаў ____, iншых метадычных распрацовак
 ____; з iх усяго за мяжой ____.

 22. Асноўныя вучэбна-метадычныя апублiкаваныя работы (не больш за
 тры):

 --------------T------------T------------T-----------T-------------¬
 ¦ УДК, назва ¦   Вiд  ¦  Назва  ¦  Год   ¦ Сааўтары  ¦
 ¦  работы  ¦ публiкацыi ¦ выдання  ¦ выдання, ¦       ¦
 ¦       ¦      ¦ (часопiса) том, N,  ¦       ¦
 ¦       ¦      ¦      ¦ стар.  ¦       ¦
 +-------------+------------+------------+-----------+-------------+
 ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
 +-------------+------------+------------+-----------+-------------+
 ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
 L-------------+------------+------------+-----------+--------------

 (У графе "Вiд публiкацыi" вызначаецца адно з наступных: падручнiк,
 вучэбны дапаможнiк, вучэбна-метадычны дапаможнiк, артыкулы).

            5. Дадатковыя даныя

 23. Ганаровыя званнi, узнагароды, дзяржаўныя i iншыя прэмii:

 -----------------------T-----------------T------------T-----------¬
 ¦  Назва звання   ¦ Кiм прысвоена ¦ Дзяржава ¦ Год   ¦
 ¦(узнагароды, прэмii) ¦ (прысуджана)  ¦ (краiна) ¦      ¦
 +----------------------+-----------------+------------+-----------+
 ¦           ¦         ¦      ¦      ¦
 +----------------------+-----------------+------------+-----------+
 ¦           ¦         ¦      ¦      ¦
 L----------------------+-----------------+------------+------------

 24. Знаходжанне за мяжой:
 (калi i ў якiх замежных навуковых i навучальных цэнтрах працавалi,
 праходзiлi  стажыроўку,  знаходзiлiся ў навуковых i службовых
 камандзiроўках)

 ------------T----------T-------------T------------T---------------¬
 ¦ З якога ¦ Да якога ¦  Краiна  ¦  Назва  ¦  Мэта    ¦
 ¦  часу  ¦ часу  ¦ знаходжання ¦арганiзацыi ¦ знаходжання  ¦
 ¦      ¦     ¦       ¦(цэнтру) *)        ¦
 +-----------+----------+-------------+------------+---------------+
 ¦      ¦     ¦       ¦      ¦        ¦
 +-----------+----------+-------------+------------+---------------+
 ¦      ¦     ¦       ¦      ¦        ¦
 L-----------+----------+-------------+------------+----------------

 25. Валоданне замежнымi мовамi ____________________________________
                 (чытаю i перакладаю са слоўнiкам,
                 магу гаварыць, валодаю свабодна)

 26. Магчымасцi выступлення ў якасцi эксперта ў розных галiнах
 навуковых даследаванняў i вытворчых тэхналогiй:
 (не больш за тры навуковыя напрамкi; агульны аб`ём iнфармацыi па
 азначаным пункце не больш за 200 знакаў)

   а) ____________________________________________________________

   б) ____________________________________________________________

   в) ____________________________________________________________

 27. Я, (прозвiшча, iнiцыялы), пацвярджаю дакладнасць прыведзеных
 вышэй звестак i даю згоду Дзяржаўнаму вышэйшаму атэстацыйнаму
 камiтэту Рэспублiкi Беларусь на ўключэнне iх у банк даных "Вучоныя
 Рэспублiкi Беларусь" i выкарыстанне для развiцця навуковых i
 iнфармацыйных кантактаў з вучонымi рэспублiкi i замежнымi вучонымi,
 у тым лiку i з навуковымi цэнтрамi.

 Дата                  (подпiс запаўняючага анкету)

 Подпiс (прозвiшча, iнiцыялы) сведчу.
 Начальнiк аддзела кадраў  (iнiцыялы, прозвiшча нач. аддз. кадраў)

 Пячатка

   _______________________________
   *) Друкуецца толькi неабходнае.

   Тлумачэннi:
   Анкета павiнна  быць  запоўнена  на  пiшучай  машынцы або
надрукавана на прынтэры i ўважлiва праверана.
   Пры недахопе свабоднага месца або па жаданнi запаўняючага
анкету да любога з яе пунктаў можа быць прыкладзена дадатковая
iнфармацыя на асобным аркушы.
   Звесткi абмежаванага распаўсюджвання ў анкету не ўключаюцца.
   Узяты ў дужкi тэкст не друкуецца.
   Пры камп`ютэрным наборы ў ВАК здаецца адпаведны файл.

                             Форма 3.10

          Вокладка атэстацыйнай справы

                  (абмежавальны грыф) *)
                  Iндэкс рэгiстрацыi ў ВАК Беларусi

  Назва арганiзацыi, у якой працуе савет па абароне дысертацый

         Шыфр савета па абароне дысертацый

               Прозвiшча,
        iмя, iмя па бацьку аўтара дысертацыi

            АТЭСТАЦЫЙНАЯ СПРАВА
          па прысуджэнню вучонай ступенi
      доктара (кандыдата) *) (галiна навукi) навук

           Шыфр i назва спецыяльнасцi

   Дата паступлення справы ў ВАК Беларусi ___________________
    Дата прыняцця пастановы прэзiдыума _________________

               Горад, год

   _____________________________________
   *) Друкуецца толькi неабходнае.

   Тлумачэннi:
   Iндэкс рэгiстрацыi i даты паступлення i прыняцця пастановы
 прэзiдыума ставяцца ў ВАК Беларусi.
   Узяты ў дужкi тэкст не друкуецца.

 Да п.4.1                         Форма 4.1

           БЮЛЕТЭНЬ ДЛЯ ГАЛАСАВАННЯ

 Савет па абароне дысертацый (шыфр савета)
 Да пасяджэння савета "___" __________ 199___ г.   Пратакол N ___

 -----------------------T--------------------T---------------------¬
 ¦Прозвiшча, iмя, iмя па¦Характар атэстацыi ¦ Вынiкi галасавання ¦
 ¦ бацьку суiскальнiка ¦          ¦           ¦
 +----------------------+--------------------+---------------------+
 ¦           ¦Прысуджэнне     ¦ За         ¦
 ¦           ¦(аднаўленне,    ¦           ¦
 ¦           ¦пазбаўленне) *)   ¦           ¦
 ¦           ¦вучонай ступенi   ¦ Супраць       ¦
 ¦           ¦доктора       ¦           ¦
 ¦           ¦(кандыдата) *)   ¦           ¦
 ¦           ¦(галiна) *) навукi ¦           ¦
 L----------------------+--------------------+----------------------

 У апошняй графе выкрэслiць непатрэбнае.

   ______________________________
   *) Друкуецца толькi неабходнае.

   Тлумачэннi:
   Узяты ў дужкi тэкст не друкуецца.

 Да п.4.2                         Форма 4.2

              ПРАТАКОЛ N ___
          пасяджэння падлiковай камiсii,
    выбранай саветам па абароне дысертацый (шыфр савета)
          "____"______________199___ г.

   Склад камiсii: (прозвiшчы i iнiцыялы членаў камiсii).
   Камiсiя выбрана для падлiку галасоў пры тайным галасаваннi па
пытаннi аб прысуджэннi (аднаўленнi, пазбаўленнi) *) (прозвiшча, iмя,
iмя па бацьку) вучонай ступенi (назва вучонай ступенi з вызначэннем
галiны навукi).
   Камiсiя выбрала старшынёй (прозвiшча, iнiцыялы).
   Склад савета па абароне дысертацый зацверджаны ў колькасцi ____
чалавек.
   (*) У склад савета дадаткова з правам голасу ўведзена _______
чалавек.
   Прысутнiчалi на пасяджэннi _______ членаў савета, у тым лiку
дактароў навук -  спецыялiстаў  па  спецыяльнасцi  разглядаемай
дысертацыi _____.
   Раздадзена бюлетэняў _________
   Засталося нераздадзеных бюлетэняў _________
   Аказалася ў урне бюлетэняў _________
   Вынiкi галасавання па ўказаным пытаннi:
   за _____
   супраць ______
   несапраўдных бюлетэняў _______

 Старшыня падлiковай камiсii          (Iнiцыялы, прозвiшча)
 Члены камiсii                 (Iнiцыялы, прозвiшча)

   ______________________________
   *) Друкуецца толькi неабходнае.

   Тлумачэннi:
   Узяты ў дужкi тэкст не друкуецца.

 

<<< Главная страница | < Законодательство о научной, научно-технической и инновационной деятельностиНовости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России