ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор
по состоянию на 28 сентября 2004 года

<<< Главная страница | < Законодательство об образовании


      МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

               ЗАГАД

 3 жнiўня 1994 г.               N 228


 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПРЫКЛАДНАГА ПАЛАЖЭННЯ
 АБ ДЫЯГНАСТЫЧНА-РЭАБIЛIТАЦЫЙНЫМ ЦЭНТРЫ
     ___________________________________________________________
     Утратил  силу  приказом  Министерства  образования от
     31 августа 1999 г. N 559 (зарегистрирован в Национальном
     реестре - N 8/840 от 10.09.99 г.) 

  У адпаведнасцi з Законам "Аб адукацыi ў Рэспублiцы Беларусь" i
пастановай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь N 304 ад 10 мая
1993 г. "Аб  зацвярджэннi  прыкладных палажэнняў аб адукацыi i
выхаваўчых установах i арганiзацыях  сiстэмы  адукацыi, узораў
дакументаў аб адукацыi"

 ЗАГАДВАЮ:

   1. Зацвердзiць     прыкладнае     Палажэнне     аб
дыягнастычна-рэабiлiтацыйным цэнтры.

   2. Увесцi ў дзеянне вышэйназванае прыкладнае палажэнне з 1
верасня 1994 года.


       Мiнiстр                В.А.Гайсёнак УЗГОДНЕНА:                ЗАЦВЕРДЖАНА
                     загадам Мiнiстра адукацыi
 З МIНIСТЭРСТВАМ ФIНАНСАЎ         Рэспублiкi Беларусь
 РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ           ад 9 жнiўня 1994 г. N 228

 З ДЗЯРЖКАМПРАЦЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

 З МIНIСТЭРСТВАМ АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
 РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ


            ПРЫКЛАДНАЕ ПАЛАЖЭННЕ
        АБ ДЫЯГНОСТЫКА-РЭАБIЛIТАЦЫЙНЫМ ЦЭНТРЫ
            РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

===

    [Змяненнi i дапаўненнi:
      Загад Мiнiстэрства адукацыi i навукi ад 14 красавiка
     1995 г. N 137 (рэг. N 844) .

            I. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI

   1. Дыягностыка-рэабiлiтацыйны цэнтр *) з`яўляецца установай
адукацыi  i  прызначаны  для  стварэння  комплекснай  сiстэмы
псiхалагiчнай,  сацыяльна-педагагiчнай,  медыцынскай рэабiлiтацыi
дзяцей i падлеткаў з мэтай iнтэграцыi iх у грамадства.

 -------------------------------------
   *) у далейшым цэнтр

   2. У залежнасцi ад мясцовых умоў,  наяўнасцi  адпаведнага
кантынгенту дзяцей цэнтр можа выбiраць наступныя напрамкi дзейнасцi:
  - дыягностыка-карэкцыйны;
  - дыягностыка-рэабiлiтацыйны;
  - рэабiлiтацыйны;
  - дыягнастычны.
     ___________________________________________________________
     Пункт  2 дапоўнен  абзацам пятым  у рэдакцыi  загада
     Мiнiстэрства адукацыi i навукi ад 14 красавiка 1995 г. N
     137 (рэг. N 844)
     ___________________________________________________________

   3. На цэнтр могуць ускладацца наступныя задачы:

   - своечасовае  выяўленне  дзяцей i падлеткаў з асаблiвымi
патрэбамi ў выхаваннi i развiццi *), iх  ранняя  дыягностыка,
удакладненне або змяненне раней устаноўленага дыягназу;

 -------------------
   *) тэрмiн "дзецi з асаблiвымi патрэбамi ў выхаваннi i развiццi"
ўключае ўсе катэгорыi дзяцей з парушэннямi псiхiчнага i фiзiчнага
развiцця i з`яўляецца аналагам паняцця "дзецi з недахопам разумовага
i фiзiчнага развiцця"

   - вызначэнне адэкватных умоў навучання i выхавання дзяцей i
падлеткаў  з  асаблiвымi  патрэбамi ў выхаваннi i развiццi ў
адпаведнасцi са структурай дэфекту i iх пазнавальнымi магчымасцямi;
   - стварэнне i ажыццяўленне мер па сацыяльнай, псiхалагiчнай i
медыцынскай рэабiлiтацыi дзяцей-iнвалiдаў;
   - аказанне  аператыўнай  карэкцыйнай  дапамогi,  садзеянне
дасягненню ўзроўню агульнаадукацыйнай падрыхтоўкi, якая неабходна
для паспяховага iнтэгравання асобы ў грамадства;
   - стварэнне банка даных аб колькасцi дзяцей, якiя  маюць
адхiленнi ў развiццi i ўнясенне ў адпаведныя органы прапаноў аб
рацыянальным  развiццi  сеткi   спецыяльнай   дапамогi   у
навучальна-выхаваўчых  установах сiстэмы адукацыi i сацыяльнага
забеспячэння;
   - дыягностыка  сацыяльна-псiхалагiчнай  гатоўнасцi  дзяцей
дашкольнага ўзросту да навучання ў школе з мэтай аптымальнага выбару
навучальнай установы;
   - вывучэнне здольнасцей, схiльнасцей дзяцей з мэтай ранняга
выяўлення таленавiтых дзяцей;
   - псiхолага-педагагiчная  дыягностыка  з мэтай ажыццяўлення
дыферэнцыраванага навучання ў агульнаадукацыйнай школе;
   - своечасовае   выяўленне,   дыягностыка   i   аказанне
псiхолага-педагагiчнай i лячэбна-аздараўленчай  дапамогi  дзецям,
пацярпеўшым ад аварыi на Чарнобыльскай АЭС;
   - накiраванне дзяцей пры неабходнасцi ў навукова-даследчыя
цэнтры  i  лячэбна-прафiлактычныя  ўстановы  для  паглыбленага
дынамiчнага iх вывучэння;
   - правядзенне кансультацыйнай работы сярод педагогаў, бацькоў
/асоб, якiя iх замяняюць/ па  вынiках  дыягностыкi,  пытаннях
iндывiдуалiзацыi навучання i выхавання з улiкам структуры дэфекту;
прапаганда дэфекталагiчных i псiхалагiчных ведаў; iнфармацыйнае
абслугоўванне  насельнiцтва, работнiкаў устаноў адукацыi, аховы
здароўя, сацыяльнага забеспячэння;
   - ажыццяўленне  комплексу аздараўленча-прафiлактычных мер з
мэтай умацавання здароўя дзяцей дашкольнага i школьнага ўзросту;
   - аказанне неабходных паслуг арганiзацыям, прадпрыемствам i
грамадзянам.

   4. Рашэнне    аб    стварэннi    i    лiквiдацыi
дыягностыка-рэабiлiтацыйнага цэнтра прымаецца выканкомам раённага
/гарадскога/ савета дэпутатаў па прадстаўленню раённага /гарадскога/
аддзела адукацыi з разлiку 15-20 тыс.дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў.
   Абласныя, Мiнскi гарадскi дыягностыка-рэабiлiтацыйныя цэнтры
ствараюцца  рашэннем абласных,  Мiнскага гарадскога  выканаўчых
камiтэтаў па прапанове абласных, Мiнскага гарадскога ўпраўленняў
адукацыi з разлiку 120 тысяч дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў.
     ___________________________________________________________
     Пункт  4 дапоўнен  абзацам другiм  у рэдакцыi загада
     Мiнiстэрства адукацыi i навукi ад 14 красавiка 1995 г. N
     137 (рэг. N 844)
     ___________________________________________________________

   5. Дыягностыка-рэабiлiтацыйны цэнтр арганiзуе сваю работу ў
адпаведнасцi з Законамi Рэспублiкi  Беларусь "Аб адукацыi" ад
29.10.91 г. /Ведамасцi  Вярхоўнага  Савета Рэспублiкi Беларусь
1991 г., N 33, ст.598/, "Аб  правах  дзiцяцi",  ад  19.11.93 г.
/Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь 1993 г., N 33,
ст.430/, "Аб сацыяльнай абароне iнвалiдаў у Рэспублiкi Беларусь",
ад 14.11.91 г. /Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь"
1991 г., N 34, ст.611/.

   6. На аснове дадзенага прыкладнага Палажэння цэнтр распрацоўвае
статут, якi зацвярджаецца адпаведнымi органамi адукацыi.

   7. Цэнтр мае права прымаць удзел у мiжнароднай дзейнасцi па
пытаннях карэкцыйна-рэабiлiтацыйнай дапамогi, узаемадзейнiчаць з
дзяржаўнымi, грамадскiмi, вытворчымi, карэкцыйнымi арганiзацыямi i
ўстановамi, у тым лiку замежнымi, па аказанню дапамогi дзецям i
падлеткам з асаблiвымi  патрэбамi,  займацца  знешнеэканамiчнай
дзейнасцю.

   8. Цэнтр з`яўляецца юрыдычнай асобай, мае пячатку са сваiм
найменнем, штамп, шыльду ўстаноўленага ўзору, разлiковы валютны i
iншыя рахункi ў банках, якiя адкрываюцца ва ўстаноўленым парадку.

           П. КАНТЫНГЕНТ ДЗЯЦЕЙ

   9. Цэнтр можа арганiзоўваць работу з адной або з рознымi
катэгорыямi дзяцей, якiя маюць адхiленнi ў разумовым i фiзiчным
развiццi.   У   цэнтры   могуць   быць   арганiзаваны
карэкцыйна-рэабiлiтацыйныя заняткi для дзяцей:
   - з парушэннямi вуснай i пiсьмовай мовы;
   - з парушэннямi слыху;
   - з парушэннямi зроку;
   - з затрымкай псiхiчнага развiцця;
   - недахопамi разумовага развiцця;
   - з дзiцячым цэрэбральным паралiчом, спiнамазгавой паталогiяй i
iншымi парушэннямi апорна-рухальнага апарату;
   - з парушэннямi эмацыянальна-валявой сферы;
   - з нiзкiм узроўнем псiхалагiчнай гатоўнасцi да навучання ў
школе;
   - з сямейна-педагагiчнай запушчанасцю;
   - з камбiнаванымi дэфектамi развiцця.
   Магчыма стварэнне  груп  дзяцей  i  з  iншымi  дэфектамi
псiхафiзiчнага цi разумовага развiцця.
   У цэнтр для правядзення карэкцыйных заняткаў могуць залiчвацца
дзецi, якiя навучаюцца на даму па праграме  спецыяльнай  або
агульнаадукацыйнай школы.

   10. Залiчэнне на заняткi ажыццяўляецца загадам па цэнтру на
аснове наступных дакументаў:
   - заява бацькоў /асоб, якiя iх замяняюць/;
   - накiраванне з устаноўленым дыягназам.

          III. ДЫЯГНАСТЫЧНАЯ РАБОТА

   11. Спецыялiстамi цэнтра ажыццяўляецца паглыбленае комплекснае
псiхолага-медыка-педагагiчнае абследаванне дзяцей з мэтай пабудовы
навучальна-выхаваўчага працэсу на дыягнастычнай аснове.

   12. Абследаванне дзяцей i падлеткаў ажыццяўляецца ў прысутнасцi
бацькоў /асоб, якiя iх замяняюць/. На аснове паказанняў абследавання
дзiцяцi ставiцца дыягназ i даецца заключэнне аб характары адхiленняў
у яго развiццi, прымаецца рашэнне аб форме арганiзацыi карэкцыйнага
навучання, выхавання i лячэння дзiцяцi, пры неабходнасцi даюцца
рэкамендацыi па сацыяльнай рэабiлiтацыi i адаптацыi.
   У тых выпадках, калi заключны дыягназ можа быць устаноўлены
толькi ў працэсе вучэбна-выхаваўчай работы, цэнтр дае рэкамендацыi
аб навучаннi дзiцяцi ў дыягнастычнай групе на базе цэнтра або ў
спецыяльнай навучальна-выхаваўчай установе з дыягнастычным тэрмiнам
/да 1 года/, ажыццяўляе назiранне за дынамiкай яго развiцця.

   13. Накiраванне дзяцей i падлеткаў у дыягностыка-рэабiлiтацыйны
цэнтр ажыццяўляецца па iнiцыятыве ўстаноў адукацыi, аховы здароўя,
сацыяльнага забеспячэння, а таксама бацькоў  /асоб,  якiя  iх
замяняюць/ пры прадстаўленнi наступных дакументаў:
   - падрабязная выпiска з гiсторыi развiцця /хваробы/ дзiцяцi;
   - характарыстыка дзяцей, якiя выхоўваюцца ў дзiцячых установах;
   - сшыткi з работамi па роднай мове, матэматыцы, малюнкi дзяцей.
   Загадчык цэнтра мае права ў выпадку неабходнасцi дапоўнiць гэты
пералiк.

   14. Спiскi абследаваных дзяцей i падлеткаў з  разгорнутым
заключэннем,  дыягназам  i  рэкамендацыямi  пры  неабходнасцi
накiроўваюцца ў адпаведныя  органы  адукацыi,  аховы  здароўя,
сацыяльнага забеспячэння для вырашэння пытання аб аказаннi гэтым
дзецям  спецыялiзаванай  педагагiчнай,  медыцынскай,  сацыяльнай
дапамогi.

   15. Бацькам /асобам, якiя iх замяняюць/ выдаецца выпiска з
пратакола з адпаведнымi рэкамендацыямi.
   Заключэнне цэнтра з`яўляецца асновай для накiравання дзяцей i
падлеткаў у спецыяльную вучэбна-выхаваўчую i лячэбную ўстанову.

   16. Спецыялiстамi  цэнтра  можа  ажыццяўляцца  аператыўная
псiхалагiчная дапамога ўстановам адукацыi ў вырашэннi задач масавай
комплекснай дыягностыкi праз выезды на месца брыгад спецыялiстаў
адпаведнага профiлю.

       IV. КАРЭКЦЫЙНА-РЭАБIЛIТАЦЫЙНАЯ РАБОТА

   17. Асноўнай формай арганiзацыi карэкцыйнай работы з`яўляюцца
iндывiдуальныя i групавыя заняткi. У групы аб`ядноўваюцца дзецi з
падобнымi дэфектамi i па магчымасцi аднолькавага ўзросту. З дзяцей
дашкольнага  ўзросту  могуць  камплектавацца  асобныя  групы.
Напаўняльнасць  груп - 5-6 чалавек, з  камбiнаванымi дэфектамi -
3-4 чалавек. Працягласць iндывiдуальных заняткаў 20-30 хвiлiн, з
групай 35-45 хвiлiн. Перыядычнасць заняткаў 2-3 разы ў тыдзень. Для
дзяцей-iнвалiдаў  з  дзiцячым  цэрэбральным  паралiчом  магчыма
правядзенне  штодзённых  iндывiдуальных  заняткаў.  Працягласць
iндывiдуальных заняткаў з гэтай катэгорыяй дзяцей - 30-45 хвiлiн.
Заняткi праводзяцца па раскладу, зацверджанаму загадчыкам цэнтра.

   18. Змест карэкцыйных  заняткаў  вызначаецца  перспектыўным
планам, якi распрацоўваецца настаўнiкам-дэфектолагам, псiхолагам i
ўрачом згодна з вызначаным дыягназам.

   19. Псiхалагiчная карэкцыя накiравана на аказанне дапамогi па
пераадоленню адхiленняў у псiхiчным развiццi, паводзiнах дзяцей i
падлеткаў.

   20. Комплекс  лячэбна-карэкцыйнага  ўздзеяння  праводзяць
медыцынскiя  i  iншыя работнiкi цэнтра з дзецьмi, якiя маюць
арганiчнае паражэнне цэнтральнай нервовай сiстэмы, псiхаматорную
растарможанасць, неўрозападобны стан, цэрэбрастэнiчныя, неўратычныя,
сцёртыя псiхапатападобныя парушэннi i iнш.
   Пры наяўнасцi   матэрыяльнай   базы   для   правядзення
лячэбна-аздараўленчай работы  могуць  стварацца  групы  лячэбнай
фiзкультуры, а таксама праводзiцца масаж, iглатэрапiя i г.д.

   21. Заняткi праводзяцца на той мове, на якой праводзiцца
навучанне i выхаванне дзiцяцi ў навучальна-выхаваўчай установе.

   22. Выпуск дзяцей ажыццяўляецца пасля лiквiдацыi дэфекту на
аснове заключэння цэнтра на працягу года. Дзецi, якiя не паддаюцца
карэкцыйнаму ўздзеянню ва ўмовах центра, могуць накiроўвацца ў
спецыяльную дзiцячую ўстанову або на лячэнне.

   23. Пры   неабходнасцi  спецыялiсты  цэнтра  праводзяць
кансультаванне педагогаў, бацькоў /асоб, якiя iх замяняюць/ па
праблемах развiцця, навучання i выхавання дзяцей.

   24.   Дыягнастычную,    карэкцыйна-рэабiлiтацыйную   i
лячэбна-карэкцыйную работу ў цэнтры могуць праводзiць:
   - настаўнiкi-дэфектолагi /настаўнiк-лагапед, алiгафрэнапедагог,
тыфлапедагог, сурдапедагог/, якiя маюць вышэйшую адукацыю;
   - псiхолагi;
   -  урачы /псiхiятр,  неўрапатолаг, псiхатэрапеўт, педыятр,
оталарынголаг, афтальмолаг, артапед/;
   - сацыелагi;
   - юрысты.
     ___________________________________________________________
     Пункт 24 - у рэдакцыi загада Мiнiстэрства адукацыi i навукi
     ад 14 красавiка 1995 г. N 137 (рэг. N 844)

      24. Карэкцыйную, дыягнастычную i лячэбна-карэкцыйную
     работу ў цэнтры могуць праводзiць:
      -    настаўнiкi-дэфектолагi    /настаўнiк-лагапед,
     алiгафрэнапедагог, тыфлапедагог, сурдапедагог/, якiя маюць
     вышэйшую адукацыю;
      - псiхолагi;
      - урачы /псiхiятр, псiхатэрапеўт/.
     ___________________________________________________________

   25. Для правядзення дыягнастычнай, карэкцыйна-рэабiлiтацыйнай i
кансультацыйнай работы ў цэнтр пры неабходнасцi могуць запрашацца
спецыялiсты з пагадзiннай аплатай працы /неўрапатолаг, рэабiлiтолаг,
сексапатолаг,  афтальмолаг,  аталарынголаг,  артапед,  фанапед,
сацыёлаг, юрыст, псiхолаг, лагапед, алiгафрэнапедагог, тыфлапедагог,
сурдапедагог i iнш./.
     ___________________________________________________________
     Пункт 24 - у рэдакцыi загада Мiнiстэрства адукацыi i навукi
     ад 14 красавiка 1995 г. N 137 (рэг. N 844)

      25. Для правядзення дыягнастычнай i кансультацыйнай
     работы  ў  цэнтр  пры  неабходнасцi могуць запрашацца
     спецыялiсты з пагадзiннай аплатай працы /неўрапатолаг,
     рэабiлiтолаг, сексапатолаг,  афтальмолаг, аталарынголаг,
     артапед, фанапед, сацыёлаг,  юрыст, псiхолаг, лагапед,
     алiгафрэнапедагог, тыфлапедагог, сурдапедагог i iнш./.
     ___________________________________________________________

   26. Для правядзення лячэбна-карэкцыйнай работы ў цэнтр пры
неабходнасцi  могуць  запрашацца  спецыялiсты-медыкi  i  iншыя
спецыялiсты /iнструктар ЛФК, масажыст i iнш./ з пагадзiннай аплатай
працы.

   27. Статыстычны ўлiк, апрацоўка iнфармацыi  па  матэрыялах
абследавання,  накапленне  банка  даных аб колькасцi дзяцей з
асаблiвымi патрэбамi ажыццяўляецца iнжынерам-праграмiстам.

   28. Непасрэднае кiраўнiцтва работай цэнтра ажыццяўляе загадчык
/дырэктар/, якi мае вышэйшую дэфекталагiчную адукацыю.
   Загадчык /дырэктар/ цэнтра самастойна зацвярджае штатны расклад
на аснове дадзенага прыкладнага Палажэння.

  29. Загадчык /дырэктар/ цэнтра:
   - плануе i  арганiзуе  работу  дыягностыка-рэабiлiтацыйнага
цэнтра;
   - ажыццяўляе падбор i расстаноўку кадраў;
   - арганiзуе павышэнне квалiфiкацыi работнiкаў;
   - аналiзуе i абагульняе вынiкi работы цэнтра;
   - адказвае  за  правiльнасць  устаноўленага  дыягназу  i
рэкамендацый аб спецыялiзаваных формах навучання, выхавання  i
лячэння дзяцей i падлеткаў, якiя маюць адхiленнi ў развiццi;
   - арганiзуе аснашчэнне цэнтра неабходным  абсталяваннем  i
матэрыяламi;
   - адказвае за арганiзацыю i якасць карэкцыйнай работы, афармляе
дакументацыю, стварае ўмовы для работы спецыялiстаў;
   - ажыццяўляе метадычнае кiраўнiцтва па пытаннях карэкцыйнай
работы;
   - сумесна з установамi адукацыi i аховы здароўя арганiзуе
прафiлактычную работу па пытаннях папярэджвання анамальнага развiцця
дзяцей;

   30. Спецыялiст цэнтра:
   - праводзiць  абследаванне  дзяцей  i  падлеткаў па сваей
спецыяльнасцi з  мэтай  выяўлення  асаблiвасцей  iх  развiцця,
устанаўлення  дыягназу,  улiку дзяцей i падлеткаў, якiя маюць
адхiленнi ў развiццi, дае рэкамендацыi аб  формах  навучання,
выхавання i лячэння дзяцей;
   - выконвае работу, якая накiравана на кампенсацыю i карэкцыю
недахопаў у фiзiчным або разумовым развiццi дзяцей, выкарыстоўваючы
сучасныя тэхналогii, разнастайныя метады, прыёмы, сродкi;
   - нясе адказнасць за правiльную арганiзацыю карэкцыйнай работы;
   - устанаўлiвае сувязi з бацькамi дзяцей шляхам  асабiстых
кантактаў з iмi, правядзення групавых i iндывiдуальных кансультацый;
   - захоўвае прафесiйную тайну, не распаўсюджвае звесткi, якiя
былi атрыманы ў вынiку дыягнастычнай, кансультатыўнай работы, калi
гэта можа нанесцi шкоду дзiцяцi.

            VI. ДАКУМЕНТАЦЫЯ

   31. У дыягностыка-рэабiлiтацыйным цэнтры павiнны запаўняцца
наступныя дакументы, якiя складаюць фiнансавую справаздачнасць:
   - журнал улiку дзяцей, якiя прайшлi абследаванне ў цэнтры;
   - журнал улiку праведзеных кансультацый;
   - журнал улiку праведзеных заняткаў i наведвання iх дзецьмi;
   - расклад заняткаў;
   - перспектыўныя  планы  карэкцыйных  заняткаў  /групавых,
iндывiдуальных/;
  - iндывiдуальная картка дзiцяцi;
  - кнiга загадаў;
   - картатэка абсталявання i наглядных дапаможнiкаў або пашпарт
кабiнета.
   Загадчык /дырэктар/ цэнтра мае права дапоўнiць гэты пералiк
iншымi дакументамi.

       VII. ФIНАНСАВАННЕ. МАТЭРЫЯЛЬНАЯ БАЗА

   32. Фiнансаванне дзейнасцi цэнтра можа праводзiцца з наступных
крынiц:
   - бюджэтныя асiгнаваннi;
   - сродкi,  атрыманыя  шляхам  аказання  платных  паслуг
насельнiцтву;
   - крэдыты банкаў або iншыя крэдыты;
   - мэтавыя ўклады кааператываў, прадпрыемстваў, прыватных асоб;
   - даходы ад гаспадарчай дзейнасцi цэнтра;
   - iншыя крынiцы, якiя прадугледжаны заканадаўствам.

   33. Колькасць штатных пасад вызначаецца загадчыкам /дырэктарам/
цэнтра з улiкам колькасцi груп, спецыфiкi кантынгенту, умоў для
правядзення карэкцыйна-рэабiлiтацыйных заняткаў.

   34. Загадчык /дырэктар/ цэнтра штогод складае каштарыс на
расходы, якi зацвярджаецца раённым /гарадскiм/ аддзелам адукацыi.

   35. Цэнтр аснашчаецца  сучаснай  апаратурай,  камп`ютэрамi,
мэбляй, абсталяваннем лячэбна-карэкцыйнага прызначэння.
     ___________________________________________________________
     Пункт 33, 34 страцiлi сiлу загадам Мiнiстэрства адукацыi i
     навукi ад 14 красавiка 1995 г. N 137 (рэг. N 844), пункты
     35, 36, 37 лiчыць адпаведна 33, 34, 35.

      33. Працягласць рабочага часу загадчыка /дырэктара/
     цэнтра складаецца з разлiку 36 гадзiн у тыдзень.

      34.  Аплата  працы  настаўнiкам-дэфектолагам,  якiя
     праводзяць карэкцыйна-дыягнастычную работу, налiчваецца з
     разлiку 20 гадзiн у тыдзень.

      Аплата працы астатнiм работнiкам цэнтра ўстанаўлiваецца
     згодна з дзеючым заканадаўствам.
     ___________________________________________________________

                Дадатак 1
                да Прыкладнага палажэння аб
                дыягностыка-рэабiлiтацыйным
                цэнтры


             ЗАКЛЮЧЭННЕ
       дыягностыка-рэабiлiтацыйнага цэнтра

                Рэгiстрацыйны N
                        ----

            АГУЛЬНЫЯ ЗВЕСТКI

 1.Прозвiшча, iмя, iмя па бацьку                  .
                -----------------------------------

 2. Дата нараджэння              .
          ----------------------------

 3. Кiм накiраваны на абследаванне                .
                  --------------------------------

 4. Дамашнi адрас                   .
         --------------------------------------


 5. Кароткiя звесткi аб сям`i, дзiцяцi i ўмовах выхавання
                             ----------

 -------------------------------------------------------------------

 6.

        ВЫНIКI МЕДЫЦЫНСКАГА АБСЛЕДАВАННЯ:

 1. Кароткiя анамнестычныя даныя
                ------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------

 2. Саматычны стан
         --------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------

 3. Неўралагiчны стан, асаблiвасцi маторыкi
                      -------------------------
 -------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------

 4. Псiхiчны стан
         ---------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------

 5. Заключэнне вузкiх спецыялiстаў
                 ----------------------------------
 -------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------
         ВЫНIКI ПСIХIЧНАГА АБСЛЕДАВАННЯ

 1. Успрыманне /зрокавае, слыхавое, датыкальнае/
                        --------------------
 -------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------

 2. Памяць /стан зрокавай i слыхавой памяцi, механiчная памяць,
 асацыятыўная памяць/
           -----------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------

 3.  Мысленне  /працэс аналiзу, сiнтэзу, абстрагiравання,
 абагульнення, разуменне прычына-следчых сувязей/
                          -----------------
 -------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------

 4. Маўленне
      --------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------

 5. Дзейнасць, увага, працаздольнасць
                   -------------------------------
 -------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------

 6. Эмацыянальна-валявая сфера, паводзiны
                     ---------------------------
 -------------------------------------------------------------------
        ВЫНIКI ПЕДАГАГIЧНАГА АБСЛЕДАВАННЯ

 1. Родная мова ў сям`i дзiцяцi
                -------------------------------------

 2. Лагапедычнае  абследаванне  /фанетычны  слых,  вымаўленне,
 слоўнiкавы запас, граматычны лад, звязная мова/
                        --------------------
 -------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------

 3. Веды i ўяўленнi аб навакольным свеце, арыентаванасць у месце i
 часе
   ---------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------

 4. Веды i навыкi па праграмнаму матэрыялу дашкольнай установы
 або школы.

 а/ чытанне
      ---------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------

 б/ родная мова /гука-лiтарны аналiз, пiсьмо пад дыктоўку, характар
 памылак
    ------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------

 в/ матэматыка
       ------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------

 5. Адносiны да навучання
             -------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------

 6. Здольнасць выкарыстоўваць дапамогу
                   ------------------------------
 -------------------------------------------------------------------

 7. Заключэнне
       ------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------

 8. Рэкамендацыi
        ----------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------
 Загадчык
 цэнтра
        ----------------------------------------------------
 Спецыялiсты цэнтра
          -------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------
 Дата абследавання
         --------------------------------------------------

               Дадатак 2 да Прыкладнага
               палажэння аб дыягностыка-
               рэабiлiтацыйным цэнтры


         IНДЫВIДУАЛЬНАЯ КАРТКА ДЗIЦЯЦI

 1. Прозвiшча, iмя, дата нараджэння
                  ---------------------------------
 -------------------------------------------------------------------

 2. Дамашнi адрас, тэлефон
             ------------------------------------------

 3. Якую дзiцячую ўстанову наведвае
                  ---------------------------------

 4. Заключэнне дыягностыка-рэабiлiтацыйнага цэнтра
                         ------------------
 -------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------

 5. Дата залiчэння на заняткi ў цэнтр
                   -------------------------------

 6. Расклад заняткаў
          ------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------

 7. Вынiкi карэкцыйнай работы пасля першага года навучання
                             ----------
 -------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------

 8. Вынiкi карэкцыйнай работы пасля другога года навучання
                             ----------
 -------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------

 9. Кансультацыi ў спецыялiстаў-медыкаў
                    -----------------------------
 -------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------

 10. Дата выпуску
         ---------------------------------------------------

 Подпiс дэфектолага /псiхолага/
               --------------------------------------
 Подпiс бацькоў
        -----------------------------------------------------


              Дадатак 3
              да Прыкладнага палажэння аб
              дыягностыка-рэабiлiтацыйным
              цэнтры

                ЖУРНАЛ
       улiку дзяцей, якiя прайшлi абследаванне ў
        дыягностыка-рэабiлiтацыйным цэнтры
 ----T----T-------T------T------T-------T-------T------T-----T-----¬
 ¦NN ¦Дата¦Проз- ¦Год i ¦Дам. ¦У якiх ¦Кiм на-¦З якiм¦Заклю¦Рэка-¦
 ¦п/п¦  ¦вiшча, ¦месяц ¦адрас,¦устано ¦кiрава-¦дыягна¦чэнне¦менда¦
 ¦  ¦  ¦iмя,iмя¦нарад-¦тэле- ¦вах вы ¦ны ў ¦зам  ¦цэнт-¦цыi, ¦
 ¦  ¦  ¦па ба- ¦жэння ¦фон  ¦хоўваў ¦цэнтр. ¦пасту ¦ра  ¦заўва¦
 ¦  ¦  ¦цьку  ¦   ¦   ¦ся i на¦    ¦пiў  ¦   ¦гi  ¦
 ¦  ¦  ¦    ¦   ¦   ¦вучаўся¦    ¦   ¦   ¦   ¦
 ¦  ¦  ¦    ¦   ¦   ¦д/о,  ¦    ¦   ¦   ¦   ¦
 ¦  ¦  ¦    ¦   ¦   ¦школа, ¦    ¦   ¦   ¦   ¦
 ¦  ¦  ¦    ¦   ¦   ¦ПТВ,  ¦    ¦   ¦   ¦   ¦
 ¦  ¦  ¦    ¦   ¦   ¦сям`я ¦    ¦   ¦   ¦   ¦
 L---+----+-------+------+------+-------+-------+------+-----+------


 Подпiсы ўсiх членаў цэнтра              Дадатак 4
              да Прыкладнага палажэння
              аб дыягностыка-рэабiлiтацыйным
              цэнтры

                ЖУРНАЛ
          улiку праведзеных кансультацый

 ---------------------T-------T-------------------T-------------¬
 ¦Спецыялiст     ¦Дата  ¦З кiм праведзена  ¦Тэма     ¦
 ¦цэнтра       ¦    ¦кансультацыя    ¦       ¦
 L--------------------+-------+-------------------+--------------


             Дадатак 5
             да Прыкладнага палажэння аб
             дыягностыка-рэабiлiтацыйным
             цэнтры

                ЖУРНАЛ
     улiку праведзеных заняткаў i наведвання iх дзецьмi

               Прозвiшча, iмя i iмя па
               бацьку дэфектолага

               -------------------------

 ----T---------------T--------T--------T--------T--------T--------¬
 ¦NN ¦Прозвiшча,iмя, ¦Месяц, ¦    ¦Дата  ¦Тэма  ¦Заўвагi ¦
 ¦п/п¦iмя па бацьку ¦Тэма  +--------+i месяц ¦заняткаў¦    ¦
 ¦  ¦дзiцяцi    ¦заняткаў¦    ¦    ¦    ¦    ¦
 L---+---------------+--------+--------+--------+--------+---------
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 ----------------------------
 Дзяржаўная рэгiстрацыя.
 Нумар: 539/12.
 Дата: 09.09.94 г. 
 

<<< Главная страница | < Законодательство об образованииНовости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России