ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор
по состоянию на 17 октября 2004 года

<<< Главная страница | < Назад


     ПIСЬМО МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
          16 студзеня 1998 г. № 12-05/27

   Накiроўваем да ведама i выкарыстання ў практычнай дзейнасцi
Прыкладную праграму  квалiфiкацыйнага  экзамена   выхавальнiка
навучальнай установы.
   Нагадваем, што ў адпаведнасцi з пiсьмом Мiнiстэрства адукацыi i
навукi ад 23 кастрычнiка 1996 г. № 15-167/12 вышэйшыя навучальныя
ўстановы, як i прафесiянальна-тэхнiчныя i сярэднiя спецыяльныя,
праводзяць атэстацыю спецыялiстаў з лiку педагагiчных работнiкаў у
адпаведнасцi з Палажэннем аб атэстацыi педагагiчных работнiкаў
сiстэмы адукацыi, якое зацверджана загадам Мiнiстра адукацыi i
навукi ад 7 снежня 1995 г. № 456 (Зборнiк нарматыўных дакументаў
Мiнiстэрства адукацыi i навукi Рэспублiкi Беларусь 1996 г. № 2,
стар.23-29).
   Прэтэндэнты на  вышэйшую  катэгорыю  з  лiку  педагагiчных
работнiкаў вышэйшых навучальных устаноў павiнны здаць квалiфiкацыйны
экзамен у Рэспублiканскiм iнстытуце вышэйшай школы пры БДУ, а
выхавальнiкi  прафесiянальна-тэхнiчных  i  сярэднiх  спецыяльных
навучальных устаноў - у Рэспублiканскiм iнстытуце прафесiянальнай
адукацыi.

 Намеснiк Мiнiстра                     А.Г.СЛУКА

     ПIСЬМО МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI I НАВУКI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
          23 кастрычнiка 1996 г. № 15-167/12

   У сувязi з паступаючымi запытамi Мiнiстэрства адукацыi i навукi
дазваляе вышэйшым навучальным  установам  праводзiць  атэстацыю
спецыялiстаў  з лiку педагагiчных работнiкаў, якiя працуюць у
вышэйшых  навучальных  установах  (выхавальнiкi,  метадысты,
iнструктары-метадысты,  канцэртмайстры, акампанiятары, а таксама
майстры вытворчага навучання) у адпаведнасцi з Палажэннем  аб
атэстацыi педагагiчных работнiкаў сiстэмы адукацыi (акрамя ВНУ)
Рэспублiкi Беларусь i Палажэннем аб квалiфiкацыйным  экзамене,
зацверджаным загадам Мiнiстра адукацыi i навукi Рэспублiкi Беларусь
ад 7 снежня 1995 г. № 456.

 Намеснiк мiнiстра                    А.М.ГАРНАК

            Прыкладная праграма
  квалiфiкацыйнага экзамена выхавальнiка навучальнай установы

   Складальнiкi:

   1. У.Ф.Клемята,  галоўны  iнспектар  Галоўнага  ўпраўлення
сацыяльнай i выхаваўчай работы Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi
Беларусь
   2. I.I.Ганчаронак, загадчык кафедры кiравання вышэйшай школы
Рэспублiканскага iнстытута вышэйшай школы пры Беларускiм дзяржаўным
унiверсiтэце
   3. Т.М.Краўцэвiч,  старшы  выкладчык  кафедры псiхалогii i
педагогiкi Рэспублiканскага iнстытута вышэйшай школы пры Беларускiм
дзяржаўным унiверсiтэце
   4. Хмялеўская, галоўны iнспектар Упраўлення па рабоце з кадрамi
i прававому забеспячэнню Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь
   5. С.У.Шычко, метадыст кафедры  кiравання  вышэйшай  школы
Рэспублiканскага iнстытута вышэйшай школы пры Беларускiм дзяржаўным
унiверсiтэце

   Эксперты:

   1. А.М.Сiзанаў,  вядучы  iнспектар  Галоўнага  ўпраўлення
сацыяльнай i выхаваўчай работы Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi
Беларусь
   2. У.Б.Аджаеў, прарэктар па вучэбна-выхаваўчай рабоце i быту
Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта
   3. В.I.Луцаеў,   загадчык  кафедры  методыкi  выхавання
Рэспублiканскага iнстытута прафесiянальнай адукацыi

   Праграма, якая  прапаноўваецца,  састаўлена для правядзення
квалiфiкацыйнага  экзамена  выхавальнiкаў  iнтэрнатаў  вышэйшых,
сярэднiх спецыяльных, прафесiянальна-тэхнiчных навучальных устаноў,
якiя прэтэндуюць на вышэйшую катэгорыю.
   Змест квалiфiкацыйнага экзамена арыентуецца на патрабаваннi
квалiфiкацыйнай характарыстыкi выхавальнiка навучальнай установы.
   У працэсе экзамену вызначаецца ўзровень навукова-тэарэтычнай i
метадычнай падрыхтоўкi выхавальнiкаў, вывучаюцца i  аналiзуюцца
прадстаўленыя iмi матэрыялы з вопыту работы, даецца незалежная
ацэнка iх здольнасцi творча i якасна ажыццяўляць выхаваўчы працэс.

         Формы квалiфiкацыйнага экзамену

   1. Абарона ўласнай методыкi, вопыту, уласных праграм, праектаў.
   2. Вусны  экзамен,  якi  прадугледжвае, акрамя тэарэтычных
пытанняў, рашэнне сiтуацыйнай псiхолага-педагагiчнай задачы, аналiз
i самааналiз педагагiчнай дзейнасцi i г.д.

       Прыкладны пералiк пытанняў для падрыхтоўкi
       да квалiфiкацыйнага экзамена выхавальнiкаў
            навучальнай установы

              1. Псiхалогiя

   1. Агульнае  паняцце аб псiхiцы i псiхiчных з`явах. Роля
псiхалагiчнай навукi ў педагагiчнай дзейнасцi
   2. Паняцце  аб  асобе.  Структура  асобы.  Фактары,  якiя
ўздзейнiчаюць на фармiраванне асобы. Пабуджальные сiлы актыўнасцi
асобы
   3. Характарыстыка метадаў, якiя можа выкарыстоўваць выхавальнiк
для вывучэння асаблiвасцей студэнтаў i навучэнцаў
   4. Паняцце аб эмоцыях i пачуццях. Фармiраванне эмоцый  i
пачуццяў у студэнтаў i навучэнцаў
   5. Iндывiдуальна-псiхалагiчныя асаблiвасцi асобы (тэмперамент,
характар, здольнасцi)
   6. Зносiны i моўная дзейнасць. Культура мовы i яе развiццё ў
студэнтаў  i  навучэнцаў.  Псiхалагiчныя  кампаненты  зносiн
выхавальнiка, студэнта i навучэнца. Канфлiкты, iх прычыны i шляхi
лiквiдацыi
   7. Псiхалагiчныя асаблiвасцi мiжасобасных адносiн у  групе
студэнтаў i навучэнцаў. Характарыстыка калектыву, псiхалагiчныя
шляхi фармiравання калектыву. Метады вывучэння калектыву
   8. Псiхалагiчныя асновы выхаваўчага ўздзеяння
   9. Прывычкi. Шляхi выхавання карысных i пераадолення шкодных
прывычак
   10. Характарыстыка матывацыйна-патрэбнаснай сферы студэнтаў i
навучэнцаў
   11. Сэнсавы бар`ер у адносiнах з навучэнцамi, прычыны яго
ўзнiкнення i шляхi лiквiдацыi
   12. Прыёмы i метады самарэгуляцыi псiхiчнага эмацыянальнага
стану
   13. Характарыстыка асноўных тыпаў акцэнтуацый характару
   14. Псiхалагiчныя асновы самавыхавання i самаадукацыi
   15. Псiхалагiчныя механiзмы кiравання працэсам выхавання i
самавыхавання
   16. Псiхолага-педагагiчныя асаблiвасцi фармiравання iнтарэсаў
студэнтаў i навучэнцаў ва ўмовах iнтэрната
   17. Псiхалагiчныя бар`еры ў адносiнах
   18. Сацыяльна-псiхалагiчныя прыёмы адносiн (прыёмы фармiравання
прывабнасцi-рэтракцыi ў працэсе адносiн)
   19. Лiдэрства i ролевые паводзiны ў групе
   20. Псiхалагiчная характарыстыка групы
   Лiтаратура: (1...6)

          2. Методыка выхаваўчай работы

   1. Функцыянальныя абавязкi i правы выхавальнiка
   2. Псiхолага-педагагiчныя прынцыпы планавання выхаваўчай работы
са студэнтамi i навучэнцамi ва ўмовах iнтэрната
   3. Пастаянныя i часовыя органы самакiравання студэнтаў  i
навучэнцаў ў iнтэрнаце. Правы i абавязкi. Садзейнiчанне iх стварэнню
i супрацоўнiцтва. Змест дзейнасцi органаў самакiравання
   4. Iндывiдуальны падыход да выхавання студэнтаў i навучэнцаў
   5. Псiхолага-педагагiчныя  ўмовы  фармiравання  i  развiцця
калектыву студэнтаў i навучэнцаў у iнтэрнаце
   6. Формы i метады арганiзацыi калектыўнага i iндывiдуальнага
вольнага часу студэнтаў i навучэнцаў у iнтэрнаце
   7. Самаабслугоўванне студэнтаў i навучэнцаў ва ўмовах iнтэрната
i яго педагагiчная арганiзацыя
   8. Студэнты i навучэнцы з розным статусам  у  калектыве.
Асаблiвасцi выхаваўчай работы з iмi
   9. Асаблiвасцi  асобы  "цяжкiх"  студэнтаў  i  навучэнцаў.
Прафiлактыка i карэкцыя асацыяльных паводзiн
   10. Прафiлактыка  курэння,  алкагалiзму,  наркаманii  i
таксiкаманii, педагагiчны аспект
   11. Тэарытычныя i метадычныя асновы арганiзацыi выхаваўчага
працэсу ў навучальнай установе
   12. Сутнасць i магчымасцi прымянення методыкi  калектыўнай
творчай справы ва ўмовах iнтэрната
   13. Арганiзацыя  вольнага  часу  студэнтаў  i  навучэнцаў.
Беларускiя нацыянальныя традыцыi. Народныя абрады i рэлiгiйныя
святы. Адносiны да веравызнання студэнтаў i навучэнцаў
   14. Педагогiка супрацоўнiцтва ў дзейнасцi выхавальнiка
   15. Падрыхтоўка моладзi да сямейнага жыцця
   16. Палавое выхаванне
   17. Выкарыстанне сродкаў народнай педагогiкi ў  выхаваўчым
працэсе
   18. Змест i арганiзацыя работы выхавальнiка ў iнтэрнаце
   19. Праблемы выхавання студэнтаў i навучэнцаў у iнтэрнатах
   20. Сацыяльна-педагагiчныя функцыi iнтэрната
   21. Арганiзацыя i шляхi паляпшэння быта студэнтаў i навучэнцаў
у iнтэрнатах
   22. Патрабаваннi да выхавальнiка
   23. 3адачы выхавальнiка. Узаемадзеянне выхавальнiка з iншымi
структурамi навучальнай установы i сацыяльным асяроддзем
   24. Абарона правоў студэнта i навучэнца. Аказанне дапамогi ў
вырашэннi сацыяльна значымых iндывiдуальных праблем
   25. Работа   выхавальнiка   са    студэнтамi-сiротамi,
навучэнцамi-сiротамi, сем`ямi студэнтаў i навучэнцаў
   26. Мэты i змест працэса выхавання студэнтаў i навучэнцаў у
iнтэрнаце
   27. Маральнае выхаванне
   28. Эстэтычнае выхаванне
   29. Формы i метады арганiзацыi выхаваўчай работы студэнтаў i
навучэнцаў у iнтэрнаце
   30. Тэхналогiя  падрыхтоўкi  i  правядзення  выхаваўчых
мерапрыемстваў у iнтэрнаце
   31. Методыка фармiравання калектыва студэнтаў i навучэнцаў у
iнтэрнаце
   Лiтаратура:(7...21)

  3. Псiхафiзiялагiчныя асновы арганiзацыii працы i адпачынку

   1. Псiхафiзiялагiчныя асновы арганiзацыi працы i адпачынку.
   Фармiраванне здаровага, культурнага ладу жыцця
   2. Вучэбны i вольны час, iх класiфiкацыя
   3. Асновы працаздольнасцi i стамлення
   4. Здольнасць набыцця i захавання  здароўя,  фiзiчнага  i
псiхiчнага дабрабыту
   5. Стрэсы i iх значэнне для асобы
   Лiтаратура: (22...34)

 4. Арганiзацыя бяспечных умоў працы, адпачынку i вольнага часу

   1. Арганiзацыя работы па ахове працы ў навучальнай установе
   2. Прычыны траўматызму i меры па яго папярэджванню
   3. Прычыны траўматызму i метады яго аналiзу
   4. Параметры мiкраклiмату ў iнтэрнаце
   5. Патрабаваннi да асвятлення
   6. Электрабяспека. Першая дапамога пры няшчасных выпадках ад
электрычнага току
   7. Супрацьпажарны  рэжым  у  iнтэрнаце,  першасныя  сродкi
пажаратушэння. Правiлы тушэння пажараў
   8. Шум i барацьба з iм
   Лiтаратура: (22...34)

              Лiтаратура.

   1. Платонов К.К., Голюбев Г.Г. Психология. - М., 1977.
   2. Казаков А.Н., Кондратьева С.В. Психология. - М., 1977.
   3. Крутецкий В.А. Психология. - М., 1986.
   4. Иващенко Ф.И. Психология трудового воспитания. - Мн., 1983.
   5. Iвашчанка Ф.I. Аб псiхалогii выхавання. - Мн., 1993.
   6. Фридман Л.М. и др. Изучение  личности  и  ученических
коллективов. - М., 1986.
   7. Зюбин  Л.М.  Учебно-воспитательная  работа  с  трудными
учащимися. - М., 1982.
   8. Канцэпцыя адукацыi i выхавання ў Беларусi //Адукацыя i
выхаванне. - 1993, № 12.
   9. Службовыя i квалiфiкацыйныя характарыстыкi педагагiчных i
метадычных работнiкаў, адобраныя калегiяй Мiнiстэрства адукацыi
Рэспублiкi Беларусь ад 26 лютага 1992 г. № 4-п //Зборнiк нарматыўных
дакументаў Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь. - 1992, № 6.
   10. Часовае палажэнне аб  iнтэрнаце  навучальнай  установы
//Зборнiк нарматыўных дакументаў Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi
Беларусь. - 1992, № 6.
   11. Амонашвили  Ш.А.  Психологические  основы  педагогики
сотрудничества. - Киев: Освiта, 1991.
   12. Бондаревская  В.В.  Воспитание  молодежи  в  новых
социально-экономических условиях //Советская педагогика. - 1991, №
9.
   13. Молодежные  общежития  и  проблемы  организации досуга
студентов и учащихся. Материалы республиканского семинара-совещания.
Под редакцией Бригадина П.И. Министерство народного образования
БССР, - Мн., 1989.
   14. Нормативные документы по работе общежитий учебных заведений
народного образования БССР, - Мн., 1990.
   15. Проблемы и пути развития самоуправленческих начал молодежи,
проживающих   в   общежитиях.   Материалы   республиканского
семинара-совещания. Министерство образования Республики Беларусь,
Отв. за выпуск Клемято В.Ф., - Мн., 1991.
   16. Организация  досуга  в  общежитии. Материалы в помощь
организаторам воспитательной работы в общежитиях.  Министерство
народного  образования БССР, Республиканский учебно-методический
кабинет. Отв. за выпуск Зносенко Г.П., - Мн., 1991.
   17. Воспитательная     работа     в     общежитиях
профессионально-технических училищ и средних специальных учебных
заведений.  Методические  рекомендации.  Министерство  народного
образования БССР, Республиканский учебно-методический кабинет. Подг.
Володько В.Ф. и Бурцева Л.И., - Мн., 1991.
   18. Социально-педагогические проблемы, практические пути  и
формы организации свободного времени студентов и учащихся в условиях
общежитий.  Материалы   республиканского   семинара-совещания.
Министерство образования Республики Беларусь. Отв. за выпуск Клемято
В.Ф., - Мн., 1992.
   19. Канцэпцыя  выхавання  у  нацыянальнай  школе Беларусi,
Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь. Нацыянальны iнстытут
адукацыi. - Мн., 1993 (Часопiс "Адукацыя i выхаванне" № 12, 1993).
   20. Аб правах дзiцяцi. Закон Рэспублiкi Беларусь.
   21. Аб удасканаленнi выхаваўчай работы ў iнтэрнатах вышэйшых
навучальных устаноў. Пiсьмо  Мiнiстэрства  адукацыi  Рэспублiкi
Беларусь ад 26 сакавiка 1993 г. № 12-4\98 (Зборнiк нарматыўных
дакументаў Мiнiстэрства адукацыi i навукi Рэспублiкi Беларусь, 1993,
№ 8).
   22. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. -
М.: Педагогика, 1992.
   23. Сергеев Н.В. Умеете ли вы отдохнуть? - М., 1989.
   24. Синяков А.Ф. Прочь, усталость! - М.: Знание, 1989.
   25. Энциклопедия здоровья. - Мн.: БСЭ, 1990.
   26. Васильев В.А. Здоровье и стресс. - М.: Знание, 1991.
   27. Динейка К. 10 уроков психофизической тренировки. - Мн.,
1987.
   28. Сулла М.Б. Охрана труда. - М.: Высшая школа, 1989.
   29. Денисенко Г.Ф. Охрана труда. - М.: Высшая школа, 1985.
   30. Долин А.А. Справочник по технике безопасности. - М.:
Энергия, 1982.
   31. Лизоркин А.А. и др. Справочник по охране труда. - М., 1985.
   32. Алиев X. Ключ к себе: этюды о саморегуляции. - М.: Молодая
гвардия, 1980.
   33. Князева М.Л. Ключ к самосозиданию. - М., 1990.
   34. Лоранский Д. и др. Азбука здоровья. - М.: Профиздат, 1990.

<<< Главная страница | < Назад

<<<<                                                                                         >>>>


Новости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России